Elisabeth Hannequart

medewerker

Bestuursrecht: Algemeen administratief recht, Omgevingsrecht, Onteigeningen en Wegenrecht

elisabeth.hannequart@gsj.be | +32 (0)3 201 14 33

Elisabeth Hannequart behaalde in 2014 haar diploma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Na haar studies volgde Mr. Hannequart haar stage in Brusselse advocatenkantoren. Zij verliet de Franstalige Balie te Brussel en trad op 1 januari 2018 toe tot de Antwerpse balie en vervoegde GSJ advocaten.

Elisabeth ontwikkelde een bijzondere interesse voor omgevingsrecht, waarin zij zich vervolgens specialiseerde. Om die redenen schrijft zij nu, tevens aan de VUB, een doctoraat getiteld "Naar een rationalisering van de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? De casus van de formele motiveringsverplichting in een evoluerende context".

Binnen het kantoor legt zij zich voornamelijk toe op het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, het omgevingsrecht, onteigeningen en wegenrecht.  Zij legt zich niet enkel toe op de procedures voor de rechtscolleges (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, …) maar tevens op advisering en begeleiding van particulieren, ondernemingen en overheden. 


Gerelateerde berichten


03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…