Floris Sebreghts

vennoot

Omgevingsrecht, overheidscontacten en –contracten, overheidsaansprakelijkheid, convenanten, onteigeningen, algemeen administratief recht, domeingoederenrecht, wegenrecht, erfdienstbaarheden van openbaar nut, … uitgespreid over een ganse waaier aan sectoren zoals onder meer de sectoren vastgoed, zorg, infrastuctuur, retail, haven, energie, landbouw, …

floris.sebreghts@gsj.be | +32 (0)3 201 14 25

Floris Sebreghts legt zich als vennoot, samen met een enthousiast team medewerkers, dagelijks toe op bestuursrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, tegenwoordig gekend onder de noemer omgevingsrecht.

 Floris staat voor nauwgezette, snelle en concrete (hands-on) opvolging in nauwe samenwerking met zijn team en de cliënt. Hij treedt op als raadsman voor particulieren, ondernemingen, projectontwikkelaars en overheden op alle niveaus (gemeente, provincie, gewestelijk). De begeleiding van allerhande plannings- en vergunningsdossiers, van de grootste tot de kleinste, behoort de core business.

Floris legt zich niet enkel toe op de begeleiding van aanvragen of het indienen van bezwaarschriften tegen aanvragen, maar ook op procedures in het kader van administratieve beroepen (bouwberoepen bij de deputatie van de Provincies, milieuberoepen bij de Provincie of Minister, begeleiding bij bouwcolleges op gemeentelijk niveau, hoorzittingen, provinciale of gewestelijke milieuvergunningscommissies – PMVC & GMVC - weldra de omgevingsvergunnings-commissies, …), én op het ganse scala aan beroepen voor de rechtbanken / hoven van beroep (schadeclaims, stillegging werken, planschade, bodemdiscussies, zonevreemdheid, natuurrecht, MER-plicht, handhaving / herstelvorderingen, …) en rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, …). Los van dat alles gaat er een grote tijdsbesteding naar advisering en begeleiding van particulieren, ondernemingen, projectontwikkelaars en overheden bij al hun projecten aangaande bouw of milieu gerelateerde aangelegenheden.

Floris heeft talrijke publicaties op zijn naam als expert inzake ruimtelijke ordening en is regelmatig spreker op studiedagen. Regelmatig wordt er ook meegewerkt aan beleidsondersteunend werk of redactie van decreten of uitvoeringsbesluiten (bvb. bodem sectorfondsen tankstations of droogkuissector, Deurganckdok, de tijdelijke noodbruggen over De Singel te Antwerpen, het groeistrand te Oostende en de kustverdedigingswerken, …). Hij is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) en van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO). Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het forum Milieuadvocaten en van het Genootschap Advocaten Publiek Recht (GAP). Ook is hij lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van de gemeente Zoersel.

Sinds 2010 is Floris tevens werkzaam als extern onafhankelijk bestuurder bij Emmaüs, een zorggroep met een gans scala aan zorginstellingen, gaande van ziekenhuizen, woonzorgcentra, centra voor kinderdagverblijven, voor personen met een beperking, psychiatrie, … Daarbinnen is hij ook bijzonder belast met de opvolging van de juridische discussies rond de bouwprojecten.


Gerelateerde berichten


03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…
04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…

03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…

17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…
13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…