Expertises Sectoren

Floris Sebreghts

vennoot

Floris Sebreghts legt zich als vennoot, samen met een enthousiast team medewerkers, dagelijks toe op bestuursrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, tegenwoordig gekend onder de noemer omgevingsrecht.

 Floris staat voor nauwgezette, snelle en concrete (hands-on) opvolging in nauwe samenwerking met zijn team en de cliënt. Hij treedt op als raadsman voor particulieren, ondernemingen, projectontwikkelaars en overheden op alle niveaus (gemeente, provincie, gewestelijk). De begeleiding van allerhande plannings- en vergunningsdossiers, van de grootste tot de kleinste, behoort de core business.

Floris legt zich niet enkel toe op de begeleiding van aanvragen of het indienen van bezwaarschriften tegen aanvragen, maar ook op procedures in het kader van administratieve beroepen (bouwberoepen bij de deputatie van de Provincies, milieuberoepen bij de Provincie of Minister, begeleiding bij bouwcolleges op gemeentelijk niveau, hoorzittingen, provinciale of gewestelijke milieuvergunningscommissies – PMVC & GMVC - weldra de omgevingsvergunnings-commissies, …), én op het ganse scala aan beroepen voor de rechtbanken / hoven van beroep (schadeclaims, stillegging werken, planschade, bodemdiscussies, zonevreemdheid, natuurrecht, MER-plicht, handhaving / herstelvorderingen, …) en rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, …). Los van dat alles gaat er een grote tijdsbesteding naar advisering en begeleiding van particulieren, ondernemingen, projectontwikkelaars en overheden bij al hun projecten aangaande bouw of milieu gerelateerde aangelegenheden.

Floris heeft talrijke publicaties op zijn naam als expert inzake ruimtelijke ordening en is regelmatig spreker op studiedagen. Regelmatig wordt er ook meegewerkt aan beleidsondersteunend werk of redactie van decreten of uitvoeringsbesluiten (bvb. bodem sectorfondsen tankstations of droogkuissector, Deurganckdok, de tijdelijke noodbruggen over De Singel te Antwerpen, het groeistrand te Oostende en de kustverdedigingswerken, …). Hij is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) en van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO). Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het forum Milieuadvocaten en van het Genootschap Advocaten Publiek Recht (GAP). Ook is hij lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van de gemeente Zoersel.

Sinds 2010 is Floris tevens werkzaam als extern onafhankelijk bestuurder bij Emmaüs, een zorggroep met een gans scala aan zorginstellingen, gaande van ziekenhuizen, woonzorgcentra, centra voor kinderdagverblijven, voor personen met een beperking, psychiatrie, … Daarbinnen is hij ook bijzonder belast met de opvolging van de juridische discussies rond de bouwprojecten.

Expertises

Vakgroepen