Pieter-Jan Van de Weyer

medewerker

Omgevingsrecht, Rechtsbescherming, Algemeen administratief recht

Pieter-Jan.Van.de.Weyer@gsj.be | +32 3 232 50 60

Pieter-Jan Van de Weyer behaalde in 2012 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn studies ontwikkelde hij reeds een bijzondere belangstelling voor het publiekrecht.

Alvorens bij GSJ advocaten aan de slag te gaan was Mr. Van de Weyer actief als doctoraatsstudent aan het Leuven Centre for Public Law (LCPL) van de KU Leuven. In deze hoedanigheid stond hij in voor onderwijsbegeleiding bij het vak administratief recht en schreef hij een doctoraat over de invloed van art. 6 EVRM in bestuurlijke procedures. Hij is thans nog steeds vrijwillig wetenschappelijk medewerker in het LCPL.

In 2019 vervoegde Mr. Van de Weyer GSJ advocaten en trad hij toe tot de Antwerpse balie. Als lid van de vakgroep Bestuurs- en omgevingsrecht legt hij zich thans voornamelijk toe op dossiers in de materie van het ruime omgevingsrecht. Hij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij voor juridische begeleiding en adviesverlening alsmede het voeren van gerechtelijke procedures.


Gerelateerde berichten


03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…