Arbeidsrecht en sociale zekerheid

BINNEN DE VAKGROEP

Sociaal en arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht

Arbeid neemt in menig mensenleven een erg belangrijke plaats in. De wijze waarop die arbeid wordt verricht en vergoed, wordt op verschillende niveaus gereglementeerd. Die regelgeving is het terrein van de vakgroep rond sociaal en arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

In dat recht gelden vele stelsels en statuten. Werkgevers en werknemers, arbeiders en bedienden, zelfstandigen en ambtenaren: allemaal verwerven ze hun inkomen volgens een specifiek voor hen geldende reglementering.

Al die statuten maken deze materie erg complex. In de praktijk blijkt bovendien dat het onderscheid tussen de verschillende categorieën minder strikt wordt. Specialisatie in een categorie leidt dan al gauw tot blikvernauwing. Daarom kiest GSJ advocaten voor een inclusieve aanpak, waarbij alle takken van het sociaal recht in een vakgroep worden samengebracht. Dat laat onze advocaten toe hun kennis tegelijk te verbreden en te verdiepen.

Maar geen arbeid zonder opleiding, geen toekomst zonder onderwijs. Niet te verwonderen dat onderwijs steeds meer aandacht krijgt, ook vanuit juridisch oogpunt.

Vooreerst vanuit het oogpunt van de leerling/student zelf : De toegang tot onderwijs, examens en evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en beroepsprocedures zijn maar enkele voorbeelden die van doorslaggevend belang zijn. 

Maar ook de rechtspositie van het personeel behoort tot de kern van het onderwijs. Die rechtspositie wordt uiteenlopend ingevuld, al naargelang het onderwijsnet waartoe de onderwijsinstelling behoort, en is bepalend voor o.m. de toegang tot het ambt, evaluatie en tucht, en vooral voor de beroepsmogelijkheden die nadien nog kunnen volgen. 

GSJ treedt voor al deze facetten op voor alle partijen, aan welke zijde die zich ook bevinden. Werknemer of werkgever, ambtenaar of overheid, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep, leerling, docent of onderwijsinstelling; allen kunnen zij een beroep doen op de ruime expertise die ons kantoor in deze materie heeft opgebouwd.

EXPERTISES BINNEN DE VAKGROEP

Sociaal en arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht


2 teamleden


Gerelateerde berichten

19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…
22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…
04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…
08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…