Bouw en aanneming

BINNEN DE VAKGROEP

Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten

Vastgoedrecht, een complexe materie die regelmatig onderhevig is aan verandering. Particulieren, overheidsinstanties en vastgoedprofessionelen voelen dan ook vaker de nood aan daadkrachtige juridische begeleiding in dit rechtsdomein. De vakgroep “Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten” van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan.

Het vastgoedrecht is een vlag die vele ladingen dekt. De vakgroep ontwikkelde een bijzondere expertise inzake: 

  • vastgoedtransacties: koop-verkoop, huur, handelshuur, pacht, PPS, … ;
  • het uitwerken van zakenrechtelijke structuren: erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, … ; 
  • de redactie van overeenkomsten: compromis, nazicht notariële akte, aannemings- en architectenovereenkomsten, … ; 
  • het appartementsrecht ;
  • het aannemingsrecht en de daaraan verbonden verzekeringskwesties. 

Een ander werkterrein is dat van de overheidsopdrachten, een complexe materie die onderhevig is aan vele wijzigingen. U kan bij ons terecht voor advies en bijstand inzake de gunning van overheidsopdrachten, meer bepaald de opmaak van opdrachtdocumenten, alsook voor wat betreft de uitvoering van de overheidsopdracht (claims, vertragingen en boetes, schorsing der werken, … ). Daarnaast verlenen wij juridische bijstand bij het voeren van gerechtelijke procedures inzake de gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten en betwistingen inzake de uitvoering. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep “Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten” van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten. 

GSJ biedt u bijstand en advies tijdens het gehele (vastgoed)project. Of u nu een overheidsinstelling, dan wel vastgoedprofessioneel (bouwpromotor, vastgoedinvesteerder, aannemer, architect, veiligheidscoördinator, …) of particulier (bouwheer, verhuurder, huurder, syndicus, …) bent, GSJ zoekt met u naar een oplossing voor uw geschil of levert een op maat gemaakt advies voor uw project.  

Ongeacht uw vraag binnen ons rechtsdomein, GSJ garandeert zijn gekende hands-on-aanpak. Advies wordt afgestemd op uw specifieke noden en wensen. Geschillen worden, indien mogelijk, via onderhandelingen geregeld. In andere gevallen is een gerechtelijke procedure (burgerlijke rechtbanken, Raad van State) de aangewezen weg. De verscheidenheid aan profielen binnen de vakgroep “Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten” van GSJ Advocaten waarborgt een allesomvattende aanpak van uw probleem. De degelijke kennisopbouw en uitgebreide praktijkervaring van onze vakgroep blijkt ook uit het vertrouwen dat verschillende administratieve overheden en ondernemingen in ons team stellen bij het uitwerken van hun projecten en het beslechten van hun geschillen, alsook uit de verscheidene lesopdrachten en publicaties die uitgaan van de leden van deze vakgroep.

EXPERTISES BINNEN DE VAKGROEP

Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten


14 teamleden


Gerelateerde berichten
18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…


17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…