Nov 12, 2018

9 november 2018 - Interpellatie Minister Schauvliege omtrent lopende procedure Grondwettelijk Hof

In zitting van de Commissie leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening, Energie en Dierenwelzijn van 6 november 2018 werd Minister Schauvliege verzocht om standpunt in te nemen over de procedure dewelke momenteel lopende is bij het Grondwettelijk Hof omtrent enkele bepalingen die werden ingevoegd door de zogenaamde Codextrein. 

Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een recent vernietigingsarrest van 18 oktober 2018van datzelfde Hof omtrent de zogenaamde afwijkende bepalingen voor ontginningsgebieden. Het Hof oordeelde dat deze bepalingen een ongelijke behandeling creëren ten opzichte van burgers die in de buurt van ontginningsgebied of gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen wonen.

Naar aanleiding van dit arrest werd de Minister om haar standpunt gevraagd voor wat betreft de aanpassingen dewelke eveneens door de Codextrein werden doorgevoerd aan:

  • het gewestplan voorschrift landschappelijk waardevol agrarisch gebied (artikel 94 van het wijzigingsdecreet van 8 december 2017),
  • de nieuwe mogelijkheid voor bedrijven om verder te exploiteren met een schorsing of vernietiging van een vergunning in afwachting van een nieuwe uitspraak over de vergunningsaanvraag (artikel 111 van vermeld wijzigingsdecreet) en
  • de beperking van het beroep tegen een vergunning tot personen dewelke het bezwaar hebben ingediend in het kader van het openbaar onderzoek (artikel 133 en 151 van vermeld wijzigingsdecreet).

De Minister bevestigde dat Vlaamse Regering geen andere houding zal innemen na kennisname van het arrest van 18 oktober 2018 en dit aangezien het lopende dossier bij het Grondwettelijk Hof omtrent de hierboven aangehaalde bepalingen volgens de Minister juridisch een andere grondslag heeft.

Het volledig antwoord van Minister vindt u terug via deze link.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…


13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…