Nov 30, 2018

Actueel openbaar onderzoek geluidsactieplannen

In het Belgisch Staatsblad verscheen op, 30/11/18 de aankondiging van het openbaar onderzoek voor de geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023. Op 16 november 2018 nam de Vlaamse Regering kennis van de ontwerpen van geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023 voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge. Elk van deze ontwerpen van geluidsactieplannen bevatten o.a. volgende informatie:

  • een algemene beschrijving van de agglomeraties, de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en andere lawaaibronnen waar rekening mee gehouden moet worden;
  • eventuele drempelwaarden;
  • een samenvatting van de gegevens uit de strategische geluidsbelastingkaarten;
  • een beoordeling van het aantal mensen dat blootgesteld is aan het lawaai, een overzicht van de problemen en situaties die opgelost of verbeterd moeten worden;
  • bestaande maatregelen en projecten in voorbereiding;
  • maatregelen die de bevoegde instanties tijdens de eerstvolgende 5 jaren voornemens zijn te nemen (inclusief acties voor stiltegebieden);
  • de langetermijnstrategie;
  • schattingen over de vermindering van het aantal betrokken personen wat betreft hinder, slaapverstoring en geluidsbelasting;

Het departement Omgeving organiseert een raadpleging van het publiek met betrekking tot deze ontwerpen van de geluidsactieplannen. Deze raadpleging van het publiek loopt van 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019. Gedurende deze periode kunnen alle ontwerpen van geluidsactieplannen geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be/openbaaronderzoek-geluidsactieplannen. Daarnaast liggen zij ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. De ontwerpen van geluidsactieplannen voor de agglomeraties kunnen eveneens geraadpleegd worden bij de betreffende stadsdiensten van respectievelijk Antwerpen, Gent en Brugge.

Bezwaren of opmerkingen over de ontwerpen van geluidsactieplannen kunnen dus ingediend worden tot en met 11 januari 2019. Hebt u hierover verdere vragen of wil u een bezwaar indienen, contacteer dan de vakgroep Omgevingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…