Nov 18, 2019

Alle gemeentewegen lopen voortaan via Rome

Vorige week verscheen het 5e nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO jaargang 17 - 2019 nr. 5), waarin Mr. Joris Geens en Mr. Veerle Wanten van GSJ advocaten het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen uitvoerig bespreken.

Onder ons motto “Gedeelde kennis is dubbele kennis” lichtten de twee omgevingsexperten de nieuwigheden en procedures van dit nieuwe gemeentedecreet toe.

Zo komen o.a. de doelstellingen en algemene principes van gemeentewegen aan bod, maar ook de realisatie, het beheer en de afpaling ervan. Tot slot kaarten zij het gemeentelijk wegenregister en de handhaving ervan aan.

Benieuwd naar de bijdrage van onze twee collega’s?

Bekijk het TBO-nummer online op Jurisquare. Bent u (nog) geen abonnee? Klik dan hier voor meer informatie.

Hebt u verder vragen bij deze materie? Neem dan contact op met Mr. Joris Geens, Mr. Veerle Wanten of de andere leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.Recent nieuws

Gerelateerde berichten

19.11.2019
Studiedag Omgeving 2019
Het ideale moment om uw kennis inzake ruimtelijke ordening, handhaving, vergunningen, milieu en erfgoed bij te schaven! Meer…

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…