Codextrein en Omgevingsvergunning operationeel op 1 januari 2018

Dec 29, 2017

Vanaf 1 januari 2018 treedt de langverwachte Codextrein in werking, en gaat ook de Omgevingsvergunning van start.

 1. De omgevingsvergunning zorgt voor een ganse nieuwe – doorgaans digitale - procedure met nieuwe termijnen en extra mogelijkheden om probleemoplossend te werken hangende een aanvraag.

 2. De 'codextrein' verandert op zich heel wat zaken aan o.a. de bestaande Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Hieronder een beperkt aantal van de vele wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

  • De basis is gelegd voor een volledig vernieuwd systeem van beleidsplanning. Ruimtelijke beleidsplannen komen in de plaats van ruimtelijke structuurplannen en dit op zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.

  • Er komen tal van wijzigingen die hopelijk komaf maken met verouderde verordende voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften). Dit zou het ruimtelijk rendement moeten verhogen.

   • Een vereenvoudiging van de procedure tot wijziging van verkavelingsvoorschriften voor een eigenaar van een kavel.
   • Het herzien of opheffen van verkavelingen, meer dan 15 jaar na afgifte ervan, voor het niet vervallen gedeelte, zal eenvoudiger worden.
   • Zowel verkavelingsvoorschriften als voorschriften van een BPA, die ouder zijn van 15 jaar op het ogenblik van het indienen van een aanvraag, vormen niet langer noodzakelijk een weigeringsgrond voor de aanvraag van stedenbouwkundige handelingen.
   • Voor gemeenten zal het makkelijker worden om inrichtingsvoorschriften in een bijzonder plan van aanleg, algemeen plan van aanleg of een gemeentelijk RUP aan te passen.
   • Het afsplitsen van een stuk van een (groot) perceel wordt makkelijker door een wijziging van de definitie van 'verkavelen'. Concreet komt het erop neer dat een stuk van uw perceel afsplitsen voor één onbebouwde kavel, niet langer als 'verkavelen' wordt beschouwd.

  • Een aanpassing van de omschrijving van de goede ruimtelijke ordening. Vandaag geldt dat rekening moet worden gehouden met de bestaande toestand, maar bestaat ook de mogelijkheid om rekening te houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Nu wordt daaraan toegevoegd dat ook de mogelijkheid bestaat om voortaan ook rekening te houden met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.

  • Het as-builtattest is uitgewerkt in een andere gedaante dan voordien.

  • Er komt een aanduiding door de Vlaamse regering van watergevoelig openruimtegebied.

  • De beroepsmogelijkheden tijdens het omgevingsvergunningstraject worden aangepast doordat de toegang tot beroep zal worden beperkt voor diegene die tijdens het openbaar onderzoek geen 'gemotiveerd' bezwaar indient.

  • Er wordt ingegrepen op de beoordeling van de verenigbaarheid van een project in landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarbij door de rechtspraak aan de esthetische toets een (al te) groot belang wordt toegedicht.

  • ...

Voor meer informatie contacteert u de vakgroep Omgevingsrecht.


Berichten


12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…
30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…