Dec 29, 2017

Codextrein en Omgevingsvergunning operationeel op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 treedt de langverwachte Codextrein in werking, en gaat ook de Omgevingsvergunning van start.

 1. De omgevingsvergunning zorgt voor een ganse nieuwe – doorgaans digitale - procedure met nieuwe termijnen en extra mogelijkheden om probleemoplossend te werken hangende een aanvraag.

 2. De 'codextrein' verandert op zich heel wat zaken aan o.a. de bestaande Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Hieronder een beperkt aantal van de vele wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

  • De basis is gelegd voor een volledig vernieuwd systeem van beleidsplanning. Ruimtelijke beleidsplannen komen in de plaats van ruimtelijke structuurplannen en dit op zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.

  • Er komen tal van wijzigingen die hopelijk komaf maken met verouderde verordende voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften). Dit zou het ruimtelijk rendement moeten verhogen.

   • Een vereenvoudiging van de procedure tot wijziging van verkavelingsvoorschriften voor een eigenaar van een kavel.
   • Het herzien of opheffen van verkavelingen, meer dan 15 jaar na afgifte ervan, voor het niet vervallen gedeelte, zal eenvoudiger worden.
   • Zowel verkavelingsvoorschriften als voorschriften van een BPA, die ouder zijn van 15 jaar op het ogenblik van het indienen van een aanvraag, vormen niet langer noodzakelijk een weigeringsgrond voor de aanvraag van stedenbouwkundige handelingen.
   • Voor gemeenten zal het makkelijker worden om inrichtingsvoorschriften in een bijzonder plan van aanleg, algemeen plan van aanleg of een gemeentelijk RUP aan te passen.
   • Het afsplitsen van een stuk van een (groot) perceel wordt makkelijker door een wijziging van de definitie van 'verkavelen'. Concreet komt het erop neer dat een stuk van uw perceel afsplitsen voor één onbebouwde kavel, niet langer als 'verkavelen' wordt beschouwd.

  • Een aanpassing van de omschrijving van de goede ruimtelijke ordening. Vandaag geldt dat rekening moet worden gehouden met de bestaande toestand, maar bestaat ook de mogelijkheid om rekening te houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Nu wordt daaraan toegevoegd dat ook de mogelijkheid bestaat om voortaan ook rekening te houden met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.

  • Het as-builtattest is uitgewerkt in een andere gedaante dan voordien.

  • Er komt een aanduiding door de Vlaamse regering van watergevoelig openruimtegebied.

  • De beroepsmogelijkheden tijdens het omgevingsvergunningstraject worden aangepast doordat de toegang tot beroep zal worden beperkt voor diegene die tijdens het openbaar onderzoek geen 'gemotiveerd' bezwaar indient.

  • Er wordt ingegrepen op de beoordeling van de verenigbaarheid van een project in landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarbij door de rechtspraak aan de esthetische toets een (al te) groot belang wordt toegedicht.

  • ...

Voor meer informatie contacteert u de vakgroep Omgevingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten


03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…


13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…