Nieuwe Omzendbrief Ruimtelijke Ordening brengt actualisatie

Dec 21, 2016

Omzendbrief R.O. 96/1 van 4 april 1996 hief een aantal achterhaalde omzendbrieven en richtlijnen op. Deze lijst werd met latere omzendbrieven bijgewerkt en geactualiseerd. Inmiddels is de wetgeving inzake ruimtelijke ordening op heel wat punten gewijzigd (onder meer door de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), en treedt op 23 februari 2017 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning in werking. Een verdere screening drong zich dus op. U vindt de nieuwe omzendbrief (RO/2016/02) met actualisatie van de omzendbrieven die worden opgeheven en oplijsting van deze die nog gelden op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven Voor verdere vragen hieromtrent, kan u zich wenden tot de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…