May 17, 2018

Geen twijfel meer – hervorming registratiebelasting in werking op 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot hervorming van het verkooprecht en vereenvoudiging van de registratiebelasting goed. De nieuwe regeling zal aldus zoals verwacht in werking treden op 1 juni 2018.

Dit heeft heel concrete gevolgen voor wie aankoopt. Indien de verkoop dateert van na 1 juni 2018 zijn de nieuwe regels van toepassing. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Partijen sluiten een traditionele “compromis”, een echte onderhandse koopovereenkomst waarbij de koop meteen tot stand komt. Dan is de datum van deze compromis van belang voor het van toepassing zijn van het oude of het nieuwe recht.

  2. Partijen die werken met een wederzijdse optieovereenkomst (een overeenkomst tot vestiging van een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte) dienen op te letten. Doorgaans komt bij deze contracten de verkoop pas echt tot stand bij het verlijden van de authentieke akte. Opdat de nieuwe regeling zou gelden, dient de akte dus na 1 juni 2018 te worden verleden.

Belangrijke krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn:

  • afschaffing klein beschrijf en abattement (en bij-abattement)
  • nieuw tarief van 7% voor aankoop gezinswoning
  • enkele nieuwe kortingen voor bescheiden woningen

Over de inhoud van wat er precies verandert leest u meer in het eerder op deze website gepubliceerde artikel “Wetswijzigingen Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten 2018”.


Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Recent nieuws

09.09.2019
GSJ sollicitantendag 2019
Ben je op zoek naar een stage in de advocatuur? Zou je graag stage lopen in één van de grootste Antwerpse kantoren? Meer…

Gerelateerde berichten


18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…

26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…


07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…