Mar 14, 2019

Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep in te dienen

In haar arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133 en 151 van het Decreet van 8 december 2017 (welke de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet wijzigden) vernietigd. Deze bepalingen voerden een beperking in van de toegang tot het administratief beroep en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Meer specifiek bepaalden zij dat belanghebbende derden (“leden van het betrokken publiek”) in beginsel enkel toegang hebben tot het administratief beroep en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, indien zij deelnamen  aan het openbaar onderzoek d.m.v. het indienen van en gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar. Indien een dergelijk bezwaar niet werd ingediend, was een later beroep met andere woorden onontvankelijk.

Het Grondwettelijk Hof heeft nu evenwel geoordeeld dat deze ontvankelijkheidsvoorwaarde in strijd is met het recht op toegang tot de rechter. De door de artikelen ingevoerde beperkingen op dit grondwettelijk recht zijn volgens het Hof niet evenredig met de nagestreefde doelstelling om de procedures te stroomlijnen en sneller rechtszekerheid te bekomen. Het Grondwettelijk Hof heeft dan ook besloten de betreffende artikelen te vernietigen, wat maakt dat zij moeten worden geacht nooit te hebben bestaan.

Indien U meer toelichting wenst bij de mogelijke impact van dit arrest op een voor u lopende zaak, mag u uiteraard ons kantoor steeds contacteren.

Het arrest zelf kan U hier terugvinden.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…