Jan 15, 2019

GSJ advocaten verwelkomt nieuwe vennoot

GSJ advocaten kondigt met trots de toetreding aan van een nieuwe vennoot. Mr. Jo Van Lommel bouwt vanaf 1 januari 2019 zijn carrière verder uit in de advocatuur als vennoot in ons kantoor.

De benoeming van Mr. Van Lommel is een heuse aanwinst voor het kantoor, dat op dit ogenblik 18 vennoten telt.

De advocaat-vennoot legt zich bij GSJ toe op stedenbouw en ruimtelijke ordening evenals het milieurecht, en dit zowel aan de zijde van particulieren en bedrijven als overheden. Wat dit laatste betreft behandelt hij zeer uiteenlopende dossiers gaande van begeleiding van milieuaanvraagdossiers, bouwberoepen, bijstand bij overleg administraties i.k.v. ontbossing of het bekomen van een natuurvergunning, … kortom het hele scala van milieurecht.

Verder heeft hij een zeer verregaande specialisatie opgebouwd in de niche van handhaving zowel inzake stedenbouw- als milieudossiers. Omtrent handhaving geeft hij veel studiedagen gericht op ambtenaren, architecten, advocaten, en dergelijke meer.

Wij verwelkomen Mr. Van Lommel met genoegen binnen onze vennotengroep waarin hij samen met de andere vennoten een leidende rol zal opnemen om ons kantoor als “futureproof” op de kaart te zetten.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…