Dec 11, 2018

GSJ Masterproefprijs 2018-2019

GSJ advocaten presenteert de GSJ Masterproefprijs

Voor juristen en in het bijzonder advocaten is taal zeer belangrijk, ook – en zelfs in de eerste plaats – het geschreven woord. De praktijk vereist goed onderbouwde argumenten die in klare en eenvoudige maar juridisch correcte taal worden verwoord.

GSJ advocaten hecht hieraan veel belang.

Schrijven is ambachtelijk werk dat veel oefening vereist. De masterproef geeft de mogelijkheid aan de student om zowel de kunst van het juridisch argumenteren als zijn schrijfvaardigheden aan te scherpen en te etaleren.

GSJ advocaten looft in samenwerking met studentenvereniging ELSA een prijs uit voor de masterproef binnen de masteropleiding Rechten aan de Universiteit Antwerpen die – naar het oordeel van de jury – het best voldoet aan deze criteria.

Iedere student die dit academiejaar zijn master afrondt en slaagt voor alle opleidingsonderdelen en thesis, maakt kans op deze unieke prijs. De enige inhoudelijke voorwaarde is dat het onderwerp in min of meerdere mate verband moet houden met “vastgoed”.

De vastgoedsector is één van de werkdomeinen waarin GSJ advocaten een zeer sterke reputatie heeft opgebouwd.

Op de openingsreceptie van ELSA, in het begin van november 2019, zal de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt worden. De winnaar zal beloond worden met eeuwige roem en een geldbedrag van €2000.

Iedere student van de Universiteit Antwerpen die in juni 2019 de Masteropleiding Rechten voltooit, kan deelnemen door zijn/haar deelname voor 15 mei 2019 te mailen naar Myriam.Van.Laer@gsj.be met vermelding van uw naam, telefoonnummer, titel van uw thesis, naam van uw promotor en een korte omschrijving van uw onderwerp.

De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven thesis in het Nederlands, die tegen uiterlijk 15 juli 2019 ingediend moet worden.

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op relevantie, argumentatiekracht, wetenschappelijke kwaliteit, schrijfstijl en leesbaarheid.

Via de pdf in bijlage kan u het officiële reglement raadplegen met meer informatie omtrent de voorwaarden voor deelname aan deze prijs.

bijlagen

Recent nieuws

Gerelateerde berichten
18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…

26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…


07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…
17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…