Mar 1, 2018

Het nieuwe Handhavingsdecreet operationeel op 1 maart 2018

Op 1 maart 2018 zal het lang aangekondigde Handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning in werking treden. De datum van 1 maart 2018 werd door de Vlaamse regering bepaald in artikel 51 van het Handhavingsbesluit zoals goedgekeurd op 9 februari laatstleden.

Dit nieuwe Handhavingsdecreet zal voorzien in een bestuurlijke handhaving naast de reeds bestaande mogelijkheid tot gerechtelijke handhaving.  Het takenpakket van de lokale en gewestelijke handhavingsinstanties zal bijgevolg aanzienlijk uitbreiden en deze zullen bijkomend – zonder eerst langs de rechtbank te passeren – herstelmaatregelen kunnen opleggen. Daarnaast wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om bestuurlijke geldboetes op te leggen.  Ieder proces verbaal zal aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete.

De kans op een daadwerkelijk optreden van de overheid bij de niet conforme uitvoering van bouwprojecten wordt vanaf 1 maart 2018 dan ook groter.  De noodzaak als ‘overtreder’ om in geval van overheidsoptreden gepast te reageren wordt des te belangrijker.

GSJ advocaten heeft de laatste jaren een grote expertise opgebouwd rond de bestuurlijke handhaving en heeft reeds verschillende studiedagen en in house opleidingen verzorgd hieromtrent.

Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met meester Van Lommel Jo.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…


13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…