Jun 14, 2018

Inventaris Bouwkundig Erfgoed provincie Antwerpen in openbaar onderzoek

Op 1 juni 2018 startte het openbaar onderzoek dat georganiseerd wordt in het kader van de vaststelling van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed voor de provincie Antwerpen. Sedertdien ligt via de website van Onroerend Erfgoed (https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/) een lijst van panden ter inzage die enerzijds opgenomen zouden worden op de Inventaris, en anderzijds van de bestaande Inventaris zullen worden geschrapt.

Tijdens het openbaar onderzoek kan u niet enkel kennis nemen van de voorgestelde inventaris, doch ook een bezwaar indienen waarin aangegeven wordt waarom een pand al dan niet ten onrechte op de inventaris werd opgenomen, of er uit werd weggelaten

Het openbaar onderzoek loopt 60 dagen, en eindigt op 30 juli 2018. Daarna zal het dossier worden overgemaakt voor vaststelling aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed (Geert Bourgeois).

De opname op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed heeft een aantal rechtsgevolgen die doorwerken in de realisatie van toekomstige projecten. De eigenaar van een inventarispand zal aanspraak kunnen maken op enkele voordelen (vb. afwijkingen van energie-eisen, bijkomende mogelijkheden tot herbestemming in geval van zonevreemdheid). Evenwel worden aanvragen die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke sloop van deze inventarispanden geconfronteerd met het feit dat de vergunningverlenende overheid steeds aandacht zal moeten hebben voor de erfgoedwaarden van het pand, en deze in principe in acht dient te nemen.
Aldus heeft de opname op de inventaris mogelijk verstrekkende gevolgen.

De vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht bekijkt graag samen met u of uw panden voorkomen op de inventaris die vandaag in openbaar onderzoek ligt, en of het al dan niet nuttig is een bezwaar in te dienen.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…