Jul 27, 2018

Kennisgeving opmaak plan-MER watergevoelige Open Ruimtegebieden

Ligt uw perceel in Watergevoelig Open Ruimtegebied?

In de Codextrein die op 1 januari 2018 in werking trad, werd aangekondigd dat in Vlaanderen Watergevoelige Open Ruimtegebieden zouden worden aangeduid. Dergelijke gebieden zouden in de toekomst worden aangewend in functie van waterbeheersing.

De aanduiding heeft aanzienlijke gevolgen. In deze gebieden vervallen onder meer van rechtswege alle niet gerealiseerde delen van verkavelingen, en zullen in de toekomst enkel kleinschalige infrastructuurwerken in functie van water- en natuurbeheer kunnen worden uitgevoerd. Gronden die vandaag bouwgrond zijn, worden aldus onbebouwbaar.

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke aanduiding van deze gebieden wordt nu een eerste stap gezet, zijnde een milieueffectrapportage. Bedoeling is de effecten van het plan, en dus van de aanduiding, op mens en milieu in kaart te brengen.  Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kan de kennisgevingsnota worden ingekeken en kunnen opmerkingen worden geven. Men kan de milieueffecten aangeven die onderzocht moeten worden en de manier waarop dit best kan gebeuren, evenals locatie- of inrichtingsalternatieven geven.
In een later stadium volgt in ieder geval nog een openbaar onderzoek over de concrete aanduiding van de gebieden.

Niet in iedere gemeente worden Open Ruimtegebieden aangeduid. Het plan heeft tot doel watergevoelige Open Ruimtegebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing in 114 gemeenten. Via volgende link kan u nakijken of de percelen waarvan u eigenaar bent, of die u wenst te ontwikkelen, opgenomen werden in het watergevoelig Open Ruimtegebied, en vindt u de kennisgeving, alsmede de bijhorende kaarten:
https://www.lne.be/publieke-inspraak-plan-mer-watergevoelige-openruimtegebieden-tot-en-met-30-augustus.

Uiteraard bekijken wij graag samen met u of uw percelen als watergevoelig Open Ruimtegebied aangeduid dreigen te worden, en op welke manier u hierop vandaag, dan wel in de toekomst, best reageert.

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…