Apr 30, 2018

Meteen mee met de grootste wijzigingen van de Codextrein?

Meteen mee met de grootste wijzigingen van de Codextrein?

In het exclusieve nummer 88 (“De Codextrein 2017: een eerste analyse”) van het tijdschrift TROS komt u het allemaal te weten!

Op 1 januari 2018 trad het langverwachte decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, beter bekend als ‘de Codextrein’, in werking.

De eerste diepgaande analyse van deze VCRO-trein wordt toegelicht in een bijzondere editie van het tijdschrift TROS. De auteurs loodsen u doorheen de nieuwigheden inzake planning, vergunningen en handhandhaving en voorzien u van een volledig overzicht van de Codextrein.

Samen met enkele andere TROS-redactieleden, gaven Mr. Van Lommel en Mr. Sebreghts van ons kantoor mee vorm aan dit verhelderende nummer. Mr. Van Lommel en Mr. Sebreghts maken deel uit van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht en geven op basis van hun sterke knowhow en expertise een grondige uiteenzetting over dit nieuwe decreet en hun repercussies op het omgevingslandschap.

Dit uitzonderlijke werk is ook apart als boek bestelbaar bij Die Keure via: https://www.diekeure.be/nl-be/professional/8938/de-codextrein-2017-een-eerste-analyse. 

Als kantoor zijn wij zeer trots op de inspanningen van onze twee advocaten die dit prestigieuze resultaat mee hebben neergezet. 

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…


13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…