Dec 14, 2018

Nieuwe besluiten Vlaamse Regering inzake omgevingsrecht

Op de zitting van de ministerraad van 14 december 2018 werden een aantal besluiten genomen door de Vlaamse Regering dewelke van bijzonder belang zijn voor diegenen die al dan niet dagdagelijks geconfronteerd worden met het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord.

  1. Zo keurde de Vlaamse Regering ondermeer een besluit goed over de opheffing van een hele reeks reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg. Een aantal redenen in het bijzonder werden aangedragen teneinde de opheffing te verantwoorden. (1) De reden voor de opheffing kan bijvoorbeeld zijn dat de infrastructuur/waterweg waarvoor de reservatiestrook voorzien werd, reeds is gerealiseerd en er geen verdere uitbreidingsplannen zijn of aanpassingswerken of rechttrekkingen zijn voorzien. (2) Ook werd een opheffing opportuun geacht wanneer het bijvoorbeeld gaat om restanten van een langere reservatiestrook, waarvan grote delen reeds eerder opgeheven zijn door een gewestplanwijziging of een ruimtelijk uitvoeringsplan. (3) De opheffing kan voorts worden verantwoord vanuit het gegeven dat er geen intenties, plannen of concrete visie voor de aanleg van de betreffende infrastructuur zijn. (4) Tot slot is het ook mogelijk dat een andere infrastructuur in de omgeving de functie van de met de reservatiestrook beoogde infrastructuur grotendeels overneemt.
  2. Ook wijzigde de Vlaamse Regering op 14 december 2018 opnieuw principieel haar Bosdecreet - decreet 13 juni 1990 - in functie van de bescherming van de waardevolle bossen. Het voorontwerp van voormeld wijzigingsdecreet voorziet in een decretale basis voor een nieuwe regeling en aanpak voor de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen. De vernieuwde regeling heeft de bedoeling om zorg te dragen voor een maximale rechtszekerheid, die zich niet richt op kleine versnipperde bospercelen, maar zich te meer baseert op de ecologische waarde en bovendien in een terreinverificatie voorziet, de lokale besturen betrekt en een correcte vergoedingsregeling inhoudt. Het wijzigingsdecreet beoogt alzo de bescherming van de zogenaamde ‘zonevreemde bossen’ door een uitbreiding van de gevallen waarin het ontbossingsverbod geldt. Het voorontwerp van het wijzigingsdecreet zal thans worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor advies.
  3. Tot slot ligt sedert 14 december 2018 een voorontwerp van wijzigingsdecreet voor van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO). De Vlaamse Regering heeft een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de zogenaamde woonreservegebieden. De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat dan meer specifiek om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de VCRO wordt reeds bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de SARO, de Minaraad en de SERV, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de VCRO wijzigt, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. De gewijzigde  regeling zou de lokale besturen en de Vlaamse Regering moeten helpen om de doelstelling te realiseren om slecht gelegen juridisch woonaanbod te neutraliseren en zo het ritme van bijkomend ruimtebeslag af te remmen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de afdeling Wetgeving Raad van State.

De documenten van deze Ministerraad met betrekking tot de voormelde wijzigingen kunnen vanaf maandag 17 december aanstaande geraadpleegd worden via deze link.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…