Jan 8, 2016

Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

1.

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd. Het betreft het MB van 22 december 2015 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

2.

In de klassieke sectoren (KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren) gelden vanaf 1 januari 20161 (art. 5 MB) volgende Europese drempelbedragen (art. 1 MB):

  • Opdrachten voor werken: 5.225.000 Eur (in plaats van 5.186.000 Eur)
  • Opdrachten voor leveringen2 : 209.000 Eur (in plaats van 207.000 Eur)
  • Opdrachten voor diensten3 : 209.000 Eur Eur (in plaats van 207.000 Eur)

3.

Ook in de speciale sectoren gelden vanaf 1 januari 2016 gewijzigde drempelbedragen voor Europese publicatie van overheidsopdrachten

In de algemene speciale sectoren (KB van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren) gelden volgende drempelbedragen:

  • Opdrachten voor werken: 5.225.000 Eur (in plaats van 5.186.000 Eur)
  • Opdrachten voor leveringen: 418.000 Eur (in plaats van 414.000 Eur)
  • Opdrachten voor diensten4 : 418.000 Eur Eur (in plaats van 414.000 Eur)


In de bijzondere speciale sectoren (KB van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten) zijn volgende drempelbedragen van toepassing:

  • Opdrachten voor werken: 5.225.000 Eur (in plaats van 5.186.000 Eur)
  • Opdrachten voor leveringen: 418.000 Eur (in plaats van 414.000 Eur)
  • Opdrachten voor diensten5 : 418.000 Eur Eur (in plaats van 414.000 Eur)

4.

De Europese drempelbedragen zijn via vermeld MB gewijzigd naar aanleiding van een Verordening van de Europese Commissie van 15 december 2015 waarin deze nieuwe drempelbedragen zijn vastgelegd (zie Verordening (EU) 2015/2342 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten).


1) Meer bepaald voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor vanaf 1 januari 2016 een bekendmaking is verzonden naar het Publicatieblad van de Europese Unie of naar het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte. Voor de overheidsopdrachten

2) Voor federale aanbestedende overheden bedoeld in bijlage 2 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en inzake defensie, enkel voor de producten vermeld in dezelfde bijlage 2, geldt vanaf 1 januari 2016 een drempel van 135.000 Eur.

3) Voor federale aanbestedende overheden bedoeld in bijlage van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren geldt vanaf 1 januari 2016 een drempel van 135.000 Eur.

4) Voor de diensten zoals bedoeld in Bijlage II van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

5) Voor de diensten zoals bedoeld in Bijlage II van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.GSJ Advocaten

Team Overheidsopdrachten


Christophe Lenders

Joris Wouters

Cindy Meynendonckx

Simon Verhoeven

Lotte Bertjens

Mattias Verbruggen

Marte De Caluwé

Recent nieuws

Gerelateerde berichten


18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…
22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…
08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…