May 3, 2018

Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning.

Dit nieuwe systeem voorziet in een ruimtelijk plan op drie bestuursniveaus (gewest, provincie en gemeenten) en een overgangsregeling. Deze regeling leidt de overstap van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen in goede banen en vermijdt daarmee onduidelijkheden.

Op 30 maart 2018 werd het systeem door de Vlaamse Regering goedgekeurd, waarna het op 25 april 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na deze publicatie, namelijk op 5 mei a.s, zal het nieuwe systeem van beleidsplanning dan ook effectief in werking treden.

In de toekomst zullen er dus geen structuurplannen (met een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte) worden opgemaakt om de ruimtelijke visie te verwoorden, maar ruimtelijke beleidsplannen. Een beleidsplan bestaat uit een lange termijnvisie, één of meerdere beleidskaders die aangeven hoe deze visie gerealiseerd zal worden en concrete acties die aangeven wat er allemaal zal gebeuren.

Meer informatie omtrent dit nieuwe systeem vindt u hier.Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…