May 29, 2019

Omzendbrief met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

De eerste versie van de omzendbrief met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit dateert van het jaar 2000 (Omzendbrief BA-2000/03 van 26 mei 2000 (B.S. 29 juni 2000)).

Deze omzendbrief werd vervolgens herzien in 2004 en 2011 (Omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 (B.S. 8 september 2004) en BB 2011/01 van 10 juni 2011 (B.S. 4 juli 2011).

Een nieuwe actualisering dringt zich evenwel op. Talrijke wijzigingen in Vlaamse en federale regelgeving sinds 2011, nieuwe rechtspraak en rechtsleer, een omvorming van het bestuurlijk toezicht door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek (zoals de grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie) zijn er de oorzaak van dat de omzendbrief BB 2011/01 op tal van plaatsen niet meer actueel is.

De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 (B.S. 12 maart 2019) vervangt zodoende de Omzendbrief BB-2011/01 van 10 juni 2011.

De vernieuwde omzendbrief met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit is bedoeld als een handleiding voor de gemeentebesturen bij de vestiging van de gemeentelijke belastingen.

Op deze link kan je kennis nemen van de betreffende Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019.

bijlagen

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…