Sep 24, 2019

Publieke raadpleging – Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, leven en werken, dan moeten we ons vandaag buigen over het ruimtegebruik van morgen. De bevolking in onze provincie groeit, maar de vrije ruimte groeit echter niet mee. Er rijst dan de vraag: hoe geven we het best vorm aan de Antwerpse ruimtelijke ordening van de toekomst?

Met het Beleidsplan Ruimte wil de provincie Antwerpen haar inwoners inspraak geven in hoe onze ruimte er gaat uitzien voor de volgende generatie. In dit plan geeft de provincie aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied precies naartoe wil. Uw bedenkingen en suggesties als burger hebben een belangrijke meerwaarde en willen door de provincie gehoord worden. 

Wilt u mee de toekomst van de Provincie Antwerpen bepalen? Neem dan deel aan de publieke raadpleging voor de inhoud van de conceptnota van dit beleidsplan. Nog tot 18 oktober a.s. kan u uw mening schriftelijk indienen. Meer info vindt u via deze link.

Hebt u hierbij vragen of wenst u deskundige bijstand hierbij? Raadpleeg dan de leden van onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…