Jan 15, 2016

Recente decreetswijziging wijzigt en verduidelijkt de VCRO

In een vorig nieuwsbericht werd u reeds gemeld dat de procedure omtrent de meldingen per 8 januari 2015 is gewijzigd en dit ingevolge het zogenaamde verzameldecreet (Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015).

Naast deze wijziging zijn er per 8 januari ook nog enkele andere wijzigingen aangebracht in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name:

1. Gewijzigd: het indienen van bezwaren RUP en planologisch attest  (artikelen 92-94 en 107 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 2.2.7, 2.2.10, 2.2.14 en 4.4.25 VCRO)

Adviezen, bezwaren en opmerkingen in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan of in het kader van een planologisch attest hoeven niet meer “per beveiligde zending” verstuurd te worden. Voortaan kunnen die schriftelijk en digitaal worden bezorgd. Dat betekent onder meer dat er geen aangetekende verzendingen meer vereist zijn.

Deze wijziging is van kracht op de ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen die werden vastgesteld na 8 januari 2016 en op aanvragen tot planologisch attest die werden ingediend na 8 januari 2016. De aanvraagmodellen voor planologische attesten zijn intussen ook geactualiseerd.


2. Uitgebreid: zorgwonen ook in de hoofdeenheid (artikel 96 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.1.1, 18° VCRO)

Wanneer een woning omgevormd wordt tot zorgwoning, hoeft de 65-plusser of hulpbehoevende bewoner van die woning niet meer in het kleinste deel te wonen. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid kan voortaan ook gebeuren met het oog op het huisvesten van de zorgverlener, als de 65-plusser of hulpbehoevende persoon in de hoofdeenheid blijft wonen.


3. Uitgeklaard: niet-vergunningsplichtige handelingen niet in strijd met bestemmingsvoorschriften en beperking verordeningsbevoegdheid lokale overheid (artikel 100 en 102 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.2.5 en 4.4.1 VCRO)

Naast de vergunningsplichtige handelingen (cf. art.4.2.1 van de VCRO, inclusief vrijgestelde handelingen en meldingsplichtige handelingen), zijn er ook niet-vergunningsplichtige handelingen. Voorbeelden zijn het schilderen van een gevel, het gebruiken van een bepaald constructie- of afwerkingsmateriaal, het telen van een bepaalde vegetatie of het verrichten van bepaalde activiteiten die geen inrichting of gewoonlijk gebruik van de grond impliceren (bv. waterskiën in natuurgebied).

Dergelijke handelingen worden niet meer beschouwd als strijdig met de voorschriften van het gewestplan, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen of verkavelingsplannen. Provincies en gemeenten kunnen de niet-vergunningsplichtige handelingen ook niet langer omzetten in vergunningsplichtige handelingen via verordeningen.


4. Nieuw: schorsing van de vervaltermijnen van een vergunning bij archeologische opgraving, bodemsanering of bekrachtigd stakingsbevel (artikel 108-109 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.6.2 en 4.6.4 VCRO)

Tijdens het uitvoeren van een archeologische opgraving, van bodemsaneringswerken of bij een bekrachtigd stakingsbevel wordt de vervaltermijn van de vergunning van rechtswege geschorst voor een maximumtermijn van respectievelijk één, drie en twee jaar. Dat was tot 8 januari 2016 niet het geval, waardoor de vergunning buiten de wil van de aanvrager om kon vervallen.


5. Gewijzigd: reguliere procedure voor herziening of opheffing verkaveling en scholenbouwprojecten (artikel 112 Verzameldecreet, gewijzigd artikel 4.7.1 VCRO)

Vanuit het subsidiariteitsprincipe was het vreemd dat herzieningen of opheffingen van verkavelingen niet door de gemeente werden beslist. Ook was het vreemd dat de gemeenten niet over alle scholenbouwprojecten konden beslissen. Voortaan volgen de aanvragen tot herziening of opheffing van een verkavelingsvergunning, vermeld in artikel 4.6.6. van de VCRO, en de aanvragen voor scholenbouwprojecten en voor de bouw van universitaire instellingen, met inbegrip van internaten en studentenkamerwoningen, de reguliere procedure.

Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met mr. Joris Geens en mr. Olivier Verhulst


Vakgroep ‘Bestuurs- en Omgevingsrecht’


(bron: www.ruimtelijkeordening.be)

Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.01.2019
De Grote Vastgoedgids 2019
Recent verscheen De Grote Vastgoedgids 2019, die volledig up-to-date is met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed. Meer…
18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…
22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…
17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…
26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…


13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…