Dec 22, 2014

Verkeerswet strenger vanaf 1 januari 2015

Met de Wet van 9 maart 2014, die grotendeels in werking treedt op 1 januari 2015, heeft de wetgever de verkeerswetgeving andermaal verstrengd.  De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.  Belangrijkste maatregel daarbij is het harder aanpakken van hardleerse overtreders, de “recidivisten”.

Tot op heden bevatte de verkeerswetgeving enkele bijzondere herhalingsregimes.  Zo werd een geïntoxiceerde bestuurder bijvoorbeeld zwaarder bestraft wanneer hij in de afgelopen 3 jaar al eens veroordeeld was voor intoxicatie.  In de nieuwe regelgeving wordt er voorzien in een uniform systeem voor recidivisten op het vlak van het rijverbod.  Eenvoudig gezegd is het zo dat wanneer je binnen de 3 jaar na een veroordeling voor een zware overtreding, opnieuw een zware overtreding begaat, je een rijverbod opgelegd zal krijgen van minimaal 3 maanden en dat daaraan verplicht de 4 herstelexamens moeten worden gekoppeld (theoretisch examen, praktisch examen, medische proef en psychologische proef).  Bega je binnen de 3 jaar 2 zware overtredingen dan bedraagt het rijverbod minimaal 6 maanden, en bega je 3 zware overtredingen, dan mag je minimaal 9 maanden niet meer rijden.  Belangrijk is dat de wetgever de bedoelde zware overtredingen oplijstte: overtredingen van de 4de graad, zware snelheidsovertredingen, rijden zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf, zware intoxicatie en dronkenschap, rijden spijts verval en gebruik van een radardetector.  Niet enkel herhaling van eenzelfde soort overtreding wordt geviseerd, bijvoorbeeld intoxicatie na intoxicatie, want het systeem geldt voor de herhaling van eender welke soort van zware overtreding.  Wanneer je dus bijvoorbeeld 2 jaar geleden veroordeeld werd voor zware intoxicatie, en je nu vervolgd wordt voor een snelheidsovertreding van 35 km/u in de bebouwde kom, zal het nieuwe herhalingssysteem toepassing vinden.  Overbodig te zeggen dat er vanaf 2015 heel wat meer gevallen van recidive zullen zijn.

De verkeerswetgeving wordt nog op tal van andere vlakken aangepast.

Zo zal voor de beroepschauffeurs van vrachtwagens, autobussen, taxi’s, limousines, ambulances, … een verlaagde intoxicatiedrempel gelden.  Voor “gewone” chauffeurs geldt een drempel van 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 pro mille in het bloed).  Beroepschauffeurs zullen vanaf 1 januari 2015 in overtreding zijn van zodra ze 0,09 mg/l blazen tijdens de uitoefening van de job.  Blaast een beroepschauffeur tussen 0,09 mg/l en 0,22 mg/l dan wordt er een onmiddellijke inning van 100,00 EUR toegepast en zal hij 2 uur niet mogen rijden.

Voor het “samplingtoestel”, ofwel het “snuffeltoestel”, een toestel dat de politie nu soms al gebruikt, werd een wettelijk kader gecreëerd.  Dit is een toestel dat aan de hand van de omgevingslucht rondom de bestuurder kan detecteren of er mogelijks sprake zou kunnen zijn van een alcoholintoxicatie.  Het toestel kan worden ingezet als “selectietool” om die bestuurders eruit te pikken die vervolgens aan een echte ademtest zullen worden onderworpen.

Ook het systeem van de onmiddellijke inning wordt hervormd.  Voortaan zullen ook de inbreuken op de Wegverkeerswet zelf, en niet enkel meer de inbreuken op de Wegcode, bestraft kunnen worden middels dit mechanisme.  Vooral de alcoholintoxicatie komt zo binnen het bereik van de onmiddellijke inning.  Voorheen kon een intoxicatie enkel middels een minnelijke schikking of een vervolging voor de rechtbank aangepakt worden.  De tarieven zijn als volgt (uitgedrukt in mg per liter uitgeademde lucht):

  • 0,09 - <0,22: 100,00 EUR (enkel beroepschauffeurs)
  • 0,22 - <0,35: 170,00 EUR
  • 0,35 - <0,44: 400,00 EUR
  • 0,44 - <0,50: 550,00 EUR
  • 0,50 - <0,65: 1.200,00 EUR (enkel niet-ingezetenen)

Nieuw is dus ook dat ingezetenen (diegenen met woonplaats in België) voortaan vanaf een gehalte van 0,50 mg/l voor de rechtbank zullen moeten verschijnen.  Voorheen was dat 0,65 mg/l.

Verder kregen ook de ANPR-camera’s een plaatsje in de verkeerswetgeving.  ANPR-camera’s zijn camera’s die op volautomatische wijze aan nummerplaatherkenning doen (Automatic Number Plate Recognition).  Denk hierbij aan het opkomende fenomeen van de trajectcontroles.  De WAM-wet en de Wet Technische Eisen werden gewijzigd, zodanig dat inbreuken met betrekking tot de verzekeringsplicht en de autokeuring voortaan geldig kunnen worden vastgesteld door dergelijke ANPR-camera’s.

Tenslotte werd in de verkeerswetgeving ook de herroeping van opschorting en uitstel vergemakkelijkt.  Opschorting betekent dat de rechter de inbreuk bewezen acht, maar geen straf oplegt.  Uitstel betekent dat een gedeelte van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd.  Aan deze gunstmaatregelen koppelt de rechter steeds een proefperiode (meestal 1 of 3 jaar).  Tot op heden was het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om, in geval van een nieuwe inbreuk in de proefperiode, terug te komen op die destijds verleende gunstmaatregel.  Dat was immers enkel mogelijk indien je tijdens de proefperiode een criminele straf of een effectieve gevangenisstraf van minstens 1 maand opliep.  In de praktijk gebeurde een herroeping van opschorting of uitstel in het verkeersrecht dan ook nooit.  Vanaf 1 januari 2015 echter zal herroeping steeds mogelijk zijn van zodra er in de proefperiode, die het gevolg is van een veroordeling wegens een verkeersinbreuk, opnieuw een verkeersinbreuk wordt gepleegd.

Deze oplijsting van nieuwe maatregelen, die overigens niet volledig exhaustief is, toont aan dat het de wetgever menens is met verstokte verkeersovertreders.  Vooral recidivisten zullen het daarbij mogen ontgelden.

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard!

bijlagen

Recent nieuws

Gerelateerde berichten


02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…


11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


12.07.2017
De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk - het nieuwe art. 29ter WAM-wet
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheid. Doch de libellering ervan deed meer vragen rijzen dan antwoorden bieden, en de hoogste rechtscolleges van ons land dienden meer dan eens in te grijpen om duidelijkheid te brengen. Meer…08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…


07.04.2016
Verzekerd tegen terreur
Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.
Meer…

26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…


23.01.2015
De (brand)verzekering en mede-eigendom: oppassen geblazen!
Mede-eigendom is een wijdverbreid fenomeen. Het beperkt zich lang niet tot de welbekende appartementsmede-eigendom. Samenwonende partners kopen samen een pand. Broer en zus bewonen een pand waarvan zij samen eigenaar zijn. De erfgenamen bevinden zich mogelijk nog in een situatie van onverdeeldheid. Idem dito met de ex-echtgenoten, wiens vereffening/verdeling langer op zich laat wachten dan hen lief is. Meer…08.01.2015
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen
De winter is, minstens was, weer in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Met enige vertraging zult u nu – of eerstdaags – ook weer geconfronteerd worden met de slachtoffers van deze dikwijls pijnlijke valpartijen. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan in de richting van de overheid gekeken. Wat betreft de overheid is dit toch niet zo vanzelfsprekend, alhoewel niet uitgesloten. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden! Meer…


22.12.2014
Verkeerswet strenger vanaf 1 januari 2015
Met de Wet van 9 maart 2014, die grotendeels in werking treedt op 1 januari 2015, heeft de wetgever de verkeerswetgeving andermaal verstrengd. De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Belangrijkste maatregel daarbij is het harder aanpakken van hardleerse overtreders, de “recidivisten”. Meer…
08.12.2014
De kettingbotsingclausule dekt ook louter materiële schade
Art. 19bis-11, §2 WAM-wet houdt de pennen al jaren in beweging. Ooit werd de bepaling boven de doopvont gehouden als de kettingbotsingclausule. U weet ondertussen wel dat de bepaling telkens in beeld komt wanneer er meerdere voertuigen betrokken zijn bij een ongeval en er niet uitgemaakt kan worden wie nu precies aansprakelijk is. We staan daarbij ver van kettingbotsingen. Meer…

03.11.2014
De gsm in het verkeer: een stille moordenaar?
Wij zijn collectief verslaafd aan onze gsm. Het ding dat nauwelijks twintig jaar bestaat heeft ons dusdanig in de greep dat we het geen moment kunnen missen. Zelfs achter het stuur kan menig bestuurder het niet links laten liggen. Onderzoek van het BIVV bevestigt dit slechts: wanneer u een dertigtal wagens passeert, is er één bestuurder bezig met zijn gsm. Wie belt achter het stuur, loopt nochtans 3 tot 4 meer kans op een ongeval. Dit risico wordt zelfs tot 23 keer groter bij sms’en achter het stuur. Meer…