Jun 21, 2019

Verzameldecreet Omgeving - meldingsprocedure zal sneller verlopen binnenkort

Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd. Dat decreet werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Eén van de opmerkelijke wijzigingen die echter pas in werking zal treden nadat de Vlaamse regering de datum voor inwerking treding ervan bepaald zal hebben, heeft betrekking op de verkorting van de procedures voor wat betreft de meldingen. Zo zal de bevoegde overheid voortaan een aktename van de melding moeten doen binnen de 20 dagen als de melding louter betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse, en zal dat 30 dagen zijn in alle andere gevallen. Opmerkelijk daarbij, en dus nieuw, is dat de bevoegde overheid de persoon die de melding heeft verricht, binnen dezelfde termijnen daarvan in kennis moet stellen. Die termijnen gaan in op de dag na de datum van de melding. Als er bovendien geen beslissing is genomen én ter kennis gebracht binnen de hoger vermelde termijnen, wordt de melding geacht te zijn geacteerd, en dus goedgekeurd zonder voorwaarden.

Los van de bepalingen over de meldingen, zijn er ook nog heel wat andere aanpassingen die o.a. betrekking hebben op:

 • Gevelisolatie
 • Verkavelingen ouder dan 15 jaar
 • BPA’s ouder dan 15 jaar
 • Ruilverkavelingen
 • De verplichte digitale indiening voor ingedeelde inrichting en/of activiteiten
 • Ongeacht de klasse
 • Basisrechten voor gesloopte zonevreemde constructies
 • Bijstelling van alle soorten voorwaarden, ook RO-voorwaarden
 • Interpretatieve MER
 • Aanvang RUP procedure na gunstig planologisch attest
 • Handhaving: wijziging van terminologie
 • Handhaving; inkomsten uit handhaving
 • Aantal technische aanpassingen, afstemmingen en vereenvoudigingen.

Met het verzameldecreet wordt het nu o.a. mogelijk bij zonevreemde woningen, naast gevelisolatie, ook dakisolatie aan de buitenzijde van het dak aan te brengen. Zowel voor verkavelingen ouder dan 15 jaar, als BPA’s ouder dan 15 jaar, zal de gemeenteraad kunnen beslissen, los van een concrete vergunningsaanvraag, om de oude voorschriften toch te behouden als weigeringsgrond. In het verzameldecreet wordt verder ook getracht de door de rechtspraak van de Raad van State ontstane onduidelijkheid in het toepassingsgebied van de plan-MER-screening en de plan-MER-plicht (wat is een “gebied op lokaal niveau”?)op te lossen. Naast wijzigingen aan de het omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn er nog heel wat wijzigingen aan in totaal 22 andere decreten, zoals het onroerend erfgoeddecreet, het bosdecreet, het jachtdecreet, het decreet integraal waterbeleid, het veldwetboek, de pachtwet, …)

Zowel het decreet zelf, als een korte toelichting bij de verschillende gewijzigde aspecten, kan u raadplegen op de website via deze link.

Voor verdere vragen kan u vanzelfsprekend ook terecht bij de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…

18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…