Apr 7, 2016

Verzekerd tegen terreur

Terreur verzekerd?

Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.

Doel

Met de wet trachtte men tegemoet te komen aan ieders verzuchting om slachtoffers van blinde terreur minstens financieel niet in de kou te laten staan. Tegelijkertijd wou men vermijden dat de verzekeringssector zou kapseizen ten gevolge van een (grote) terroristische aanslag(en). Deze dubbele bekommernis vertaalde zich om te beginnen in een verplichte dekking tegen terrorisme in polissen m.b.t. de zogenaamde massarisico’s. Keerzijde van deze verplichte dekking is een absoluut uitkeringsplafond van 1 miljard EUR (geïndexeerd) per kalenderjaar voor alle schade m.b.t. Belgische risico’s voortspruitend uit terrorisme.

VZW Trip (www.tripvzw.be)

Om dit alles praktisch gestalte te geven, werd een solidariteitsfonds, de VZW Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht.

Dit fonds wordt gespijsd door de verzekeraars (300 miljoen EUR), de herverzekeraars (400 miljoen EUR) en – indien noodzakelijk – de Staat (300 miljoen EUR).

Het fonds draagt ook zorg voor de verdeling van de schadelast over haar leden.

Enkel de verzekeraars die zich aansluiten bij de VZW Trip genieten van de dekkingsbeperking. Het hoeft dan ook weinig verwondering te wekken dat haast alle verzekeraars zich hebben aangesloten.

Voor welke verzekeringen geldt de verplichte dekking?

In volgende polissen is de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht gedekt:

  • arbeidsongevallenverzekering;
  • de risico’s in de verplichte verzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering);
  • de risico’s in de verplichte verzekering brand en ontploffing in openbare gebouwen/plaatsen;
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken (eenvoudige risico’s);
  • ongevallenverzekering;
  • hospitalisatieverzekering;
  • levensverzekering;
  • verzekering gewaarborgd inkomen.

Toegespitst op de recente aanslagen moge het duidelijk zijn dat de verzekeraars arbeidsongevallen (de arbeidsongevallenverzekeraar dient hoe dan ook voor de volle pot tussen te komen, hij geniet niet van de globale beperking), ongevallen, hospitalisatie, leven en gewaarborgd inkomen dekking zullen moeten verlenen. Anders dan vroeger bevrijdt “terrorisme” hen niet. Ook de verplichte verzekering brand en ontploffing in openbare gebouwen/plaatsen komt uiteraard in beeld. Zowel het luchthavengebouw als de metro-infrastructuur zijn openbare inrichtingen die onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht.

 

Kan ook de WAM-wet relevant zijn inzake terreur?

Anders dan op het eerste zicht vermoed zou kunnen worden zou zelfs de WAM-verzekering bij terreuraanslagen mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen Inzittenden en omstaanders van een opgeblazen motorrijtuig kunnen zich mogelijk toch beroepen op art. 29bis WAM-wet.

Lezing van het arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2012 volstaat om te beseffen dat het begrip "betrokkenheid van een motorrijtuig" erg ruim genterpreteerd wordt Een voortvluchtige boef die in zijn arm getroffen werd door een kogel afgevuurd door een bijzondere interventie-eenheid van de achtervolgende politie kon volgens de feitenrechter aanspraak maken op dekking in het kader van art. 29bis WAM-wet. Het Hof van Cassatie trad de zienswijze van de feitenrechter bij dat het op de vlucht zijnde motorrijtuig bij zijn verplaatsing van punt A naar punt B hoe dan ook plots geraakt werd door een obstakel (de kogel) én als dusdanig "betrokken" was bij het ongeval.

Nog in dit verband weze opgemerkt dat het Hof van Cassatie eerder, op 11 januari 2011, ook reeds besliste dat art. 29bis WAM-wet ook geldt ten voordele van de inzittenden in een trein, zelfs wanneer het treinvoertuig zich in eigen bedding bevindt. Ook de slachtoffers van de aanslag in de metro ter hoogte van het station Maalbeek zouden zich bijgevolg kunnen beroepen op art. 29bis WAM-wet, wat van belang kan zijn nu in de verplichte verzekering brand en ontploffing in openbare gebouwen/plaatsen de dekking begrensd is én mogelijk onvoldoende. 

Wat m.b.t. de overige verzekeringen?

Benevens de verplichte dekking inzake de massarisico’s, bepaalde de wetgever ook dat voor “alle andere verzekeringen” voortaan het vermoeden geldt dat terrorisme gedekt is. De verzekeraar kan zich enkel bevrijden wanneer hij het risico uitdrukkelijk uitsluit.

Verzekeraars doen dit – in tegenstelling tot voorheen – niet altijd en/of niet volledig. De vraag bij de consument naar terrorismedekking evenals de vaststelling dat zij genieten van de algemene beperking zal hier niet vreemd aan zijn.

Zo maken een aantal rechtsbijstandsverzekeraars geen gewag van enige uitsluiting voor terreur. Gevolg is dat het risico gedekt is. Idem dito voor een aantal reisbijstandsverzekeraars.

Overigens, net om te vermijden dat het plafond te snel zou bereikt worden geldt voor “de andere brandrisico’s dan deze bestemd voor bewoning” een bijkomend plafond van 75.000.000 EUR per verzekerde locatie.

Hoe loopt de schadeafhandeling?

Het slachtoffer dient zich louter tegen de eigen verzekeraar te richten. Hij of zij komt niet in contact met VZW Trip. Het is inderdaad de maatschappij zelf die de zaak verder afhandelt met VZW Trip.

Uiterlijk binnen een termijn van zes maanden beslist een speciaal daartoe opgericht Comité binnen de overheid of de betrokken aanslag al dan niet als “terrorisme” wordt beschouwd.

Binnen diezelfde termijn van zes maanden dient het fonds te beslissen of – in functie van de bekende en verwachte claims – reeds een bepaald gedeelte van de schade vergoed kan worden. De definitieve vergoeding vergt – uit de aard van het systeem zelf – dat het einde van het lopende kalenderjaar wordt afgewacht. Omdat – spijtig genoeg – niet kan uitgesloten worden dat er nog aanslagen volgen, kan slechts op dat ogenblik beoordeeld worden of het globale uitkeringsplafond overschreden wordt. Indien dit mogelijk het geval zou zijn, laat het zich aanzien dat de afhandeling een erg complex kluwen zal worden. Desalniettemin schrijft de wet voor dat voor het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanslag gepleegd is een definitieve beslissing zou moeten genomen worden. In casu zou dit bijgevolg gedaan moeten worden ten laatste op 31 december 2019. Mocht dit rampscenario zich voordoen is het wellicht realistischer gebruik te maken van de mogelijkheid van het fonds om – opnieuw in functie van de bekende en verwachte claims – verdere bijkomende schijven te betalen. 

Indien het uitkeringsplafond overschreden wordt, worden de vergoedingen gereduceerd. In principe gebeurt dit verhoudingsgewijs, met dien verstande dat de lichamelijke schade (overlijden en letsels) primeert op de materiële schade en de morele schade slechts als laatste in aanmerking komt. 

Vergoedt de verzekeraar de getroffene toch onmiddellijk volledig dan kan hij het eventueel teveel betaalde niet terugvorderen van de getroffene.

Besluit

Hetgeen destijds ondenkbaar was, is helaas gebeurd. Een verzekeringsdekking die in feite nooit aangesproken had moeten worden, zal vandaag een belangrijke rol gaan spelen. Gelukkig is deze dekking er, en zullen vele slachtoffers er een beroep op kunnen doen. Hopelijk de eerste én laatste keer.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten


02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…


11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…


12.07.2017
De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk - het nieuwe art. 29ter WAM-wet
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheid. Doch de libellering ervan deed meer vragen rijzen dan antwoorden bieden, en de hoogste rechtscolleges van ons land dienden meer dan eens in te grijpen om duidelijkheid te brengen. Meer…12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…


08.11.2016
Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip "vrijwilliger": ruimer dan vermoed!
Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014 (Gent 6 februari 2014, RW 2016, 230, noot T. VANSWEEVELT en B. WEYTS). Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de i te plaatsen, overigens met – spijtig genoeg voor de betrokkene – verstrekkende gevolgen voor de eisende partij. Meer…

07.04.2016
Verzekerd tegen terreur
Onnoemelijk veel miserie en menselijk leed was vorige week ons deel. Eens het stof gaat liggen, zal de vraag rijzen in hoeverre deze schade verzekerd is. Zoals u weet, werd terrorisme vroeger standaard uitgesloten in zowat elke verzekeringspolis. De aanslagen in New York, Londen en Madrid hebben ons wakker geschud. Overheid en verzekeraars sloegen de handen in elkaar, wat resulteerde in een verzekeringsoplossing, die zijn neerslag vond in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme.
Meer…
26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…

23.01.2015
De (brand)verzekering en mede-eigendom: oppassen geblazen!
Mede-eigendom is een wijdverbreid fenomeen. Het beperkt zich lang niet tot de welbekende appartementsmede-eigendom. Samenwonende partners kopen samen een pand. Broer en zus bewonen een pand waarvan zij samen eigenaar zijn. De erfgenamen bevinden zich mogelijk nog in een situatie van onverdeeldheid. Idem dito met de ex-echtgenoten, wiens vereffening/verdeling langer op zich laat wachten dan hen lief is. Meer…


08.01.2015
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen
De winter is, minstens was, weer in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Met enige vertraging zult u nu – of eerstdaags – ook weer geconfronteerd worden met de slachtoffers van deze dikwijls pijnlijke valpartijen. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan in de richting van de overheid gekeken. Wat betreft de overheid is dit toch niet zo vanzelfsprekend, alhoewel niet uitgesloten. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden! Meer…
22.12.2014
Verkeerswet strenger vanaf 1 januari 2015
Met de Wet van 9 maart 2014, die grotendeels in werking treedt op 1 januari 2015, heeft de wetgever de verkeerswetgeving andermaal verstrengd. De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Belangrijkste maatregel daarbij is het harder aanpakken van hardleerse overtreders, de “recidivisten”. Meer…

08.12.2014
De kettingbotsingclausule dekt ook louter materiële schade
Art. 19bis-11, §2 WAM-wet houdt de pennen al jaren in beweging. Ooit werd de bepaling boven de doopvont gehouden als de kettingbotsingclausule. U weet ondertussen wel dat de bepaling telkens in beeld komt wanneer er meerdere voertuigen betrokken zijn bij een ongeval en er niet uitgemaakt kan worden wie nu precies aansprakelijk is. We staan daarbij ver van kettingbotsingen. Meer…
03.11.2014
De gsm in het verkeer: een stille moordenaar?
Wij zijn collectief verslaafd aan onze gsm. Het ding dat nauwelijks twintig jaar bestaat heeft ons dusdanig in de greep dat we het geen moment kunnen missen. Zelfs achter het stuur kan menig bestuurder het niet links laten liggen. Onderzoek van het BIVV bevestigt dit slechts: wanneer u een dertigtal wagens passeert, is er één bestuurder bezig met zijn gsm. Wie belt achter het stuur, loopt nochtans 3 tot 4 meer kans op een ongeval. Dit risico wordt zelfs tot 23 keer groter bij sms’en achter het stuur. Meer…