Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018

Feb 5, 2018

 1. De 'nieuwe' Pandwet

  De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, is met heel wat vertraging uiteindelijk op 1 januari 2018 in werking getreden.

  Voorheen kwam het pand op roerende goederen principieel maar tot stand door de materiële afgifte, door de “buitenbezitstelling” ervan. De nieuwe bepalingen voeren deze vereiste af en laten het pand tot stand komen door een loutere wilsovereenstemming, die enkel voor consumenten-pandgevers noodzakelijk schriftelijk moet worden vastgelegd.

  Voor de tegenstelbaarheid aan derden dient thans gebruik te worden gemaakt van het Nationaal Pandregister, een geïnformatiseerd systeem waarin pandrechten en eigendomsvoorbehouden kunnen worden geregistreerd, geraadpleegd, gewijzigd, vernieuwd, overgedragen en verwijderd, of waarin rangafstand kan worden gedaan voor een geregistreerd pandrecht (https://pangafin.belgium.be).

  De rang van de nieuwe pandrechten wordt dan principieel bepaald door de volgorde van de digitale registratie.

  Dat is de hele grote lijn, maar de nieuwe bepalingen gaan verder: ze schaffen het onderscheid tussen burgerlijk en handelspand af, geven aan het retentierecht een wettelijke basis, veralgemenen het eigendomsvoorbehoud, dat nu ook uitgeoefend kan worden buiten de context van het faillissement, beperken het rechtstreekse vorderingsrecht van de onderaannemer, ontnemen aan de financiële instellingen het monopolie van het pand op de handelszaak, creëren een volgrecht, enzovoort.

  Op termijn zal het zogenaamde ‘registerpand’ duidelijkheid en overzicht brengen, maar in een eerste tijd – hoe kan het anders – zullen er vooral veel vragen en problemen rijzen. Wat met de vroegere pandovereenkomsten, kan een pand door buitenbezitstelling nog, moet een pand op aandelen ingeschreven worden, blijven de oude panden op handelszaken tegenstelbaar, hoe worden pandrechten, eigendomsvoorbehouden en retentierechten bedongen, …

 2. Het nieuwe Insolventierecht

  Het Nationaal Pandregister is niet het enige moderniseringsinitiatief. Met ingang van 1 april 2017 werd reeds het Centraal Register Solvabiliteit, kortweg het RegSol, in gebruik genomen. Sedertdien worden nieuwe faillissementsdossiers daarin opgenomen en bewaard en kan de aangifte van de staking van betaling (het ‘neerleggen van de boeken’) enkel nog digitaal.

  Het RegSol kwam er in de aanloop naar de wet van 11 augustus 2017, die boek XX “Insolventie van ondernemingen” toevoegt aan het Wetboek Economisch Recht, het WER.

  Boek XX WER moderniseert en digitaliseert het insolventierecht, brengt de onderscheiden procedures onder in één ‘wetboek’ en stemt ze ook af op de Europese regelgeving. Het zal normalerwijze in werking treden op 1 mei 2018 en zal van toepassing zijn op de procedures die vanaf dan geopend worden. De reeds lopende faillissementen en gerechtelijke reorganisaties of ‘WCO’s’ worden principieel verder afgehandeld volgens het oude recht.

  Naast harmoniserend, zijn sommige nieuwe bepalingen vernieuwend en ingrijpend. Zo definieert het insolventierecht op eigen en uitgebreide wijze het begrip ‘Onderneming’. Vanaf 1 mei ek. vallen onder meer verenigingen zonder winstoogmerk, landbouwondernemingen en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar – ook de vrije beroeper dus – onverkort onder zijn toepassing.

  Er wordt ook voorzien in nieuwe actoren, zoals de ‘voorlopige’ gerechtsmandataris, de ondernemingsbemiddelaar die kan worden aangewezen om de onderneming in moeilijkheden bij te staan en nog de ‘medecurator’, die aan de curator toegevoegd wordt vanuit de beroepsgroep waartoe de gefailleerde behoort. Het zal de “insolventierechtbank” zijn die bevoegd is om ze aan te stellen. Naast reorganisatie en faillissement is ook voorzien in een bijkomende mogelijkheid tot minnelijk akkoord en aan het einde wordt “kwijtschelding” het nieuwe ‘verschoonbaar’. Grensoverschrijdende procedures worden gealigneerd met de Europese regelgeving en ook buiten die grenzen verder geregeld.

  Ter stimulatie en ondersteuning van de economie, zal de failliet verklaarde ondernemer niet meer moeten wachten maar onmiddellijk opnieuw kunnen starten. Zijn nieuwe inkomsten zullen principieel ook niet meer tot het actief van het faillissement behoren. Dat zullen de achterblijvende schuldeisers voelen en dus zullen zij, meer nog dan vroeger, als ondernemers moeten bezinnen eer te beginnen.

 3. Verwerking persoonsgegevens 

  Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens volledig van toepassing. Deze nieuwe regeling, waarover reeds heel wat geschreven en gezegd werd (cfr ook GSJ-seminarie 16 mei 2017) vindt haar oorsprong in de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016. Die Verordening (ook wel de AVG of, in het Engels, de GDPR genoemd) was reeds in werking getreden op 25 mei 2016 maar voorzag nog in een overgangsperiode van 2 jaar. Deze periode loopt af op 24 mei 2018 zodat de dag daarna alle nieuwe en aangescherpte regels uit de AVG volledig hun toepassing zullen vinden.

  Het regime van de AVG moet toegepast worden door alle ondernemingen, vzw’s en overheden die persoonsgegevens verwerken (d.i. verzamelen, opslaan, wijzigen , opvragen, raadplegen, gebruiken, enz.).

  Naast de reeds gekende principes voorde verwerking van persoonsgegevens, worden ook een aantal nieuwe verplichtingen opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers. Een nieuwe benaderingswijze is dat de bestaande idee van verplichte voorafgaande aangifte van gegevensverwerking wordt afgeschaft. Daar tegenover een permanente en strikte verantwoordingsplicht. De verwerkingsverantwoordelijke moet te allen tijde kunnen aantonen aan de verplichtingen te voldoen door te voorzien in een passend gegevensbeschermingsbeleid.

  In geval van niet-naleving van de verplichtingen zal een Gegevensbeschermingsautoriteit voortaan corrigerende maatregelen of aanzienlijke administratieve geldboetes zal kunnen opleggen. Inmiddels werd op 10 januari 2018 ook de Wet gepubliceerd ‘tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit’, welke in werking treedt op 25 mei 2018, samen met de eigenlijke AVG.

  In de mate dat een en ander niet reeds gebeurde, blijven er dus nog zo’n vier maanden om interne policies en externe overeenkomsten en disclaimers aan te passen. GSJ staat u alsnog graag bij in het afwerken van deze oefening. Contact: gp@gsj.be.


Berichten


06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Jonge juristen brengen met vuur en passie hun betoog en proberen hiermee de jury te overtuigen. Tom Peeters maakt deel uit van de jury. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht 2018
De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen wat het Personen- en familierecht betreft. Zo trad op 1 januari 2018 de hervorming van de transgenderwet in werking. Daarnaast zal respectievelijk in begin april 2018 en begin september 2018 de beteugeling van de schijnerkenning operationeel worden en het Belgische erfrecht volledig hervormd worden. Meer…

05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…
08.01.2018
Wetswijzigingen vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht januari 2018
De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen. Zo is onder meer het Omgevingsvergunningsdecreet nu helemaal in werking getreden, en werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de zgn. Codextrein. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden toe: Meer…


04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…
11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan in de richting van de overheid gekeken. Wat betreft de overheid is dit toch niet zo vanzelfsprekend, alhoewel niet uitgesloten. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden! Meer…

30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. De invloed van de digitalisering op de verschillende rechtstakken wordt geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. De key note spreker op de openingszitting is Pieter Gunst en Markus Hartung is de key note spreker van de slotvergadering. Daarnaast is er mogelijkheid tot het bijwonen van een aantal workshops. Meer…
10.11.2017
GSJ sollicitantendag 2017
Op 14 december 2017 organiseert GSJ advocaten haar jaarlijkse GSJ sollicitantendag. Indien je interesse hebt om bij ons te werken als kandidaat-stagiair, aarzel dan niet je in te schrijven. Tijdens deze dag geven we je uitleg over wat het beroep van advocaat inhoudt, in het algemeen en bij GSJ. We vertellen je wat je als stagiair van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten, waarbij het perspectief van een samenwerking op lange(re) termijn ons uitgangspunt is. Meer…


07.11.2017
Naar een gemoderniseerd Vennootschapsrecht

Er gaan al geruime tijd stemmen op om het Belgisch vennootschapsrecht te moderniseren, zowel vanuit juridisch-academisch perspectief als wegens de praktische noden van het bedrijfsleven. Naast een nood aan modernisering dwingt de realiteit van globalisering België om de internationale tendensen te volgen en om zich concurrentieel te positioneren in de zgn. ‘Competition for Corporate Charters’. Een eerste initiatief tot modernisering in deze richting werd genomen door het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV), een groepering van prominente academici binnen het praktijkgebied, dat nadacht over welke richting een mogelijke hervorming zou kunnen uitgaan en hierover een nota overmaakte aan de regering. Sinds het najaar van 2014 neemt de regering concrete stappen om een daadwerkelijke modernisering van het Wetboek van Vennootschappen door te voeren.

Meer…17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Zij zullen de focus leggen op de aansprakelijkheid van en voor buitenlandse onderaannemers. Het congres vindt plaats in het Thon Hotel Bristol Stephanie te 1050 Elsene, Louizalaan 91-93. Alle informatie is terug te vinden onder deze link. Meer…


12.07.2017
De kettingbotsingsclausule: einde van een tijdperk - het nieuwe art. 29ter WAM-wet
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en een belangrijke rol gespeeld in ons verkeersrecht. Het was een bepaling die in 2002 werd ingevoerd omwille van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheid. Doch de libellering ervan deed meer vragen rijzen dan antwoorden bieden, en de hoogste rechtscolleges van ons land dienden meer dan eens in te grijpen om duidelijkheid te brengen. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…