May 31, 2018

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til!

Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker binnen de stad Antwerpen. Graag wijzen wij u op het volgende, dat mogelijk relevant is in het kader van uw activiteiten of toekomstige ontwikkelingen.

De Antwerpse Bouwcode (gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) werd in de jaren ’80 ingevoerd om het bouwen/verbouwen in de stad te reglementeren. Sindsdien onderging deze verschillende wijzigingen. Dit is ook nu het geval.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen maakte zonet op haar website bekend dat het goedgekeurd ontwerp van gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ ter inzage ligt op de verschillende districtshuizen.

Het openbaar onderzoek start op 1 juni 2018 en loopt tot en met 30 juni 2018. In deze periode kan elke belanghebbende bezwaar indienen.

Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt:

  • Beschermen van eengezinswoningen: splitsing bestaande te beschermen eengezinswoningen (= een eengezinswoning waarvan de totale vloeroppervlakte maximum 350 m² BVO bedraagt op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening, inbegrepen eventuele functies) is niet meer mogelijk, m.a.w. omvorming naar meergezinswoning is in principe niet meer mogelijk.

  • Verhoging minimale oppervlakte voor verschillende soorten woongelegenheden: er worden minimale oppervlaktes opgelegd voor verschillende soorten woningen, zoals een zelfstandige woning zonder aparte slaapkamer (35m2); met 1 slaapkamer (60 m2);  met 2 slaapkamers (80 m2); met 3 slaapkamers (110 m2); met 4 of meer slaapkamers (minimaal 130 m2), studentenkamers (minimale netto-vloeroppervlakte 14 m2), kamer voor niet-studenten (minimale netto-vloeroppervlakte 20 m2), etc.

  • Regelgeving omtrent studentenkamers en kamers: er worden o.a. regels opgelegd omtrent minimale netto-vloeroppervlakte, fietsstalplaatsen, etc.

  • Verstrenging minimale kwaliteitseisen buitenruimtes: open ruimten moeten zoveel mogelijk als onverharde ruimte worden in gericht en als groene ruimte worden aangeplant, verhardingen zoals een terras, autostalplaats of een tuinhuis, zijn in zij- en achtertuinen beperkt toegestaan, doch voortuinen zijn vrij van constructies m.u.v. tuinafsluitingen en brievenbussen. Enkel strikt noodzakelijke verhardingen in voortuinen zijn toegelaten zoals paden, carports, opritten garages en vergunde autostaanplaats.

  • Wijziging / verstrenging harmonieregel: constructies die sterk afwijken van omliggende stedenbouwkundige context kunnen in overweging worden genomen, doch dit moet vooraf voor advies worden voorgelegd aan de Gecoro en de Welstandscommissie (uitzondering verplichting mogelijk door advies stadsbouwmeester). Daarnaast moet de impact van het volume van het voorziene gebouw worden beoordeeld en afgewogen op basis van een aantal criteria vermeld in artikel 6.

  • Wijziging parkeernorm: verstrenging parkeernorm indien het POET-principe (parkeren op eigen terrein) niet kan worden toegepast.

U kan alle wijzigingen via deze link terugvinden.
 
Indien u vragen heeft, bijkomend advies wenst, dan wel wenst te bekijken of het indienen van een bezwaar nuttig kan zijn, kan u de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht steeds bereiken.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten



























03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…













































































18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…





























22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…





04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…





24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

















13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…