Jun 29, 2018

Wijziging rechtsplegingsvergoeding

Wijziging in rechtspraak: nu ook rechtsplegingsvergoeding voor herstelvorderende overheid in correctionele dossiers

In enkele recente dossiers waarin GSJ advocaten was betrokken, heeft de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat er, in tegenstelling tot voorgaande rechtspraak, ook een rechtsplegingsvergoeding kan worden gevraagd door de overheid dewelke herstel vordert op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In arrest van 27 juni 2018, 2017/CO/746 van de C4 kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen werd dit als volgt gemotiveerd:

“…

Tot voor kort werd artikel 1022 Ger. Wetboek echter zowel door het Grondwettelijk Hof als door het Hof van Cassatie zo geïnterpreteerd dat de herstelvorderende overheid, optredend in het algemeen belang, geen aanspraak kon maken op een rechtsplegingsvergoeding.

Met de arresten nr. 68/2015, 69/2015 en 70/2015 van 21 mei 2015, die uitspraak doen over prejudiciële vragen, oordeelde het Grondwettelijk Hof echter uitdrukkelijk zijn rechtspraak over de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten in de geschillen voor de burgerlijke rechter tussen een overheid die optreedt in het algemeen belang en een particulier, in haar geheel te moeten overwegen.

Met de drie voormelde arresten heeft het Grondwettelijk Hof zich enkel uitgesproken over procedures voor de burgerlijke rechtbank.  Het Grondwettelijk Hof heeft zich niet uitgesproken over de vraag of zijn gewijzigde zienswijze ook geldt voor de herstelvorderende overheid die zich voor de strafgerechten als een procespartij manifesteert.

Dit Hof ziet echter geen redenen waarom de in de drie voormelde arresten gevolgde redenering niet ook zou gelden indien de herstelvorderende overheid zich voor het strafgerecht als een procespartij manifesteert.

…”

Deze wijziging in rechtspraak zal tot gevolg hebben dat indien de vordering van de herstelvorderende overheid word toegekend deze een basisrechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen van  (momenteel) 1.440,00 EUR kan vorderen per aanleg. De beklaagde zal in zulk geval dus bijkomend worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 EUR per aanleg, en dit bovenop de gebruikelijke kosten.

Voor meer info hieromtrent kan u contact opnemen met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.


Recent nieuws

Gerelateerde berichten03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

26.02.2016
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect en de rechtsbijstandsverzekeraar
Zeggen dat men als architect serieuze aansprakelijkheidsrisico’s loopt, is een open deur intrappen. Zelfs strafrechtelijk kan de architect aangesproken worden. Een bouwwerk optrekken in strijd met de vergunningsvoorschriften – hoe gering de afwijking ook moge wezen – is nu eenmaal een misdrijf. Dergelijke inbreuk kan uitmonden in een procedure voor de correctionele rechtbank. Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…

13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…


03.11.2014
De gsm in het verkeer: een stille moordenaar?
Wij zijn collectief verslaafd aan onze gsm. Het ding dat nauwelijks twintig jaar bestaat heeft ons dusdanig in de greep dat we het geen moment kunnen missen. Zelfs achter het stuur kan menig bestuurder het niet links laten liggen. Onderzoek van het BIVV bevestigt dit slechts: wanneer u een dertigtal wagens passeert, is er één bestuurder bezig met zijn gsm. Wie belt achter het stuur, loopt nochtans 3 tot 4 meer kans op een ongeval. Dit risico wordt zelfs tot 23 keer groter bij sms’en achter het stuur. Meer…