Jun 18, 2019

Zonder herziene bouwcode toch nieuwe afdwingbare voorschriften voor woninggrootte en woningmix in Antwerpen

De Antwerpse bouwcode is een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Antwerpen waarin stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen waar omgevingsvergunningen aan moeten voldoen.

De huidige bouwcode dateert van 9 oktober 2014. Door een besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 werden artikel 27 betreffende de open ruimte en artikel 30 omtrent de autoparkeerplaatsen gewijzigd. Sinds 1 maart 2018 is de bouwcode met deze aanpassingen van kracht.

De huidige bouwcode is momenteel in herziening. Op 5 oktober 2018 besliste het college om de partiële herziening van de bouwcode voor te leggen aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Er werden echter meerdere bezwaren ingediend tegen de herziene bouwcode, waardoor deze voorlopig nog steeds niet definitief werd vastgesteld. Dit weerhield het college er niet van om de herziene bouwcode vaak al toe te passen op vergunningsaanvragen en deze zelfs te weigeren, ondanks het feit dat de herziening nog niet werd goedgekeurd.

Om de aangepaste voorschriften toch al afdwingbaar te maken, heeft de stad besloten om een gemeentelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling aan te nemen.  

In de zitting van 18 juni 2019 van de gemeenteraadscommissie haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening wordt deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling ter goedkeuring voorgelegd. (Zie Dagorde agenda punt 55 - 2019_GR_00462)

Aanstaande maandag 24 juni 2019 staat de goedkeuring door de gemeenteraad op de agenda. (Zie agenda punt 55 – 2019_GR_00462)

De beleidsmatig gewenste ontwikkeling zal uit vier artikelen en één artikel met definities bestaan. Het eerste artikel voorziet een minimale woninggrootte van een woongelegenheid. Er wordt een minimale oppervlakte vastgelegd, afhankelijk van het aantal slaapkamers in de woning. Daarnaast wordt er ook gestreefd naar een mix van verschillende slaapkamerappartementen en wordt er een woningmix opgelegd voor projecten vanaf vijf wooneenheden. In het derde artikel wordt een regeling uiteengezet om de eengezinswoning te beschermen en het opdelen ervan te ontmoedigen. De spreiding van studentenkamers wordt in artikel 4 vastgelegd.

Belangrijk om weten is dat artikel 4.3.1 §2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat een vergunningverlenende overheid rekening kan houden met een beleidsmatig gewenste ontwikkeling, maar dat dit geen verplichting is. Zowel voor het college als voor de Deputatie als beroepsinstantie is er aldus meer bewegingsvrijheid om om te gaan met de toepassing ervan.

Indien de beleidsmatig gewenste ontwikkeling wordt goedgekeurd, stelt het college dat ze het initiatief zal nemen om de artikelen 22 en 23 van de bouwcode op te heffen en de bouwcode onder meer op basis van deze ontwikkeling te herzien.

Voor vragen omtrent de mogelijke impact van deze ontwikkeling op uw vergunningsaanvraag, kan u terecht bij de leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Recent nieuws

Gerelateerde berichten

03.06.2019
Infodag Omgevingshandhaving 2020
Handhaving is geen doel op zich, maar wel het sluitstuk van elk beleid. Het is een onderdeel van een totaalvisie van het gewenste leefklimaat voor inwoners. Meer…
18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…
22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…
17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…

04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…
03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…13.12.2015
Stakingsbevel: een stand van zaken
Op 11 december 2015 geeft mr. Jo Van Lommel in de voormiddag een uiteenzetting omtrent één van de meest efficiënte handhavingsinstrumenten inzake stedenbouw.
Meer…