SECTOR

Leefmilieu, natuur en energie

Energie is kostbaar. Vandaag wordt volop gezocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, zoals zonnepanelen en windenergie. Die energie opslaan, is een problematiek op zich.

Deze nieuwe energievraagstukken brengen juridische discussies met zich op het gebied van vergunningen en subsidiëring, maar ook op het vlak van nutsleidingen bijvoorbeeld. De nutsvoorzieningen zijn vanuit technologisch oogpunt in beweging, maar ook vanuit natuurdoelstellingen en waterproblematiek. Er wordt beroep voor gedaan op de overheid, die ervoor moet instaan en specifieke regels kan uitvaardigen om bijvoorbeeld bepaalde percelen te bezwaren met erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Ook de infrastructuur moet evolueren. We moeten het hoofd bieden aan mobiliteitsvraagstukken, er moet aandacht zijn voor transport over het water en de nodige uitbouw van kanalen en aanpalende bedrijvenparken. Havens moeten uitgebreid en uitgediept worden. Voor een beter spoorverkeer en voor de mobiliteit in het algemeen, dienen bruggen gebouwd, tunnels gegraven, wegen verbreed. Daarbij zijn stedenbouwkundige en milieuvergunningen aan de orde, is er nood aan ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar moet er tevens over gewaakt worden dat er een evenwicht gehouden wordt met het erfgoed, de natuur, eigendomsrechten, enzovoort.

Bij dit alles heeft de overheid geen vrij spel.  Voor een beroep op de markt en de meest geschikte private partner, dient zij principieel budgettaire middelen en de overheidsopdrachtenwetgeving te respecteren. Gunningsprocedures moeten worden gevolgd, offertes ontvangen en onderzocht, aangeboden prijzen bevraagd. Nadat de gunningsbeslissingen genomen werd, dient de overheid toezicht te houden op de deugdelijke uitvoering der werken, dient zij vorderingsstaten na te kijken en te verbeteren, maar zal zij zich ook moeten verweren tegen aanspraken van aannemers of derden. Hoe complexer het project, hoe complexer de toewijzingsprocedures en de contracten. Omdat men samen sterker is en meer aankan, zullen de betrokken partijen geregeld hun toevlucht nemen tot het sluiten van zogenaamde publiek-private partnerschappen, DBFM-contracten, en dies meer.

Ook de vakgroepen binnen GSJ zijn samen sterk, en samen putten zij uit een uitgebreide kennis en expertise om de verschillende spelers uit de energie en infrastructuursector te adviseren, te begeleiden en waar nodig te verdedigen.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Leefmilieu, natuur en energie


34 teamleden