SECTOR

Overheid

Overheden zijn wereldwijd de grootste werkgevers.

Het is dan ook erg belangrijk dat die overheid goed georganiseerd is op de verschillende werkingsniveaus. Het algemeen staats- en administratief recht zijn ter beschikking, zowel van de federale als van de gewestelijke en lokale overheden en overheidsinstellingen, om het hoofd te bieden aan bevoegdheidsdiscussies, discussies over de openbaarheid van bestuur of het administratief toezicht.

De overheid is vandaag ook een moderne overheid, die actief deelneemt aan het economisch leven. Ze heeft een belangrijke taak bij het verlenen van vergunningen (stedenbouw, milieu, erfgoed, natuurbehoud, enzovoort) maar ook bij het uitzetten en bepalen van het economisch en maatschappelijk perspectief (bodemproblematiek, afval, geluids- en geurhinder, bedrijventerreinen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, etc.). 

Er wordt van haar verwacht dat ze innovatief is, en dat ze verzelfstandigd en bepaalde doelstellingen haalt via specifiek daartoe opgerichte overheidsorganen. Maar evengoed kan en mag de overheid participeren in private rechtspersonen en deelnemen aan publiek-private samenwerkingen (PPS).

Spijt haar expertise en knowhow, zal zij vaak beroep moeten doen op het kennen en kunnen van private partijen. Via de strikte en complexe regelgeving op de overheidsopdrachten zal zij aannemings-, diensten- en leveringscontracten in de markt kunnen zetten en sluiten.

Naast deze geregeld voorkomende contracten, is het de taak van de overheid om ook complexe projecten - niet zelden van groot maatschappelijk belang - te realiseren. Daarvoor kan zij bijzondere overeenkomsten, zoals DBFM- of DBF(M)O-contracten sluiten in het kader van een publiek-private samenwerking.

De overheid beheert verder een groot patrimonium, kan het in het algemeen belang uitbreiden door onteigening of met voorkooprechten, en kan private eigendommen bezwaren met erfdienstbaarheden van openbaar nut. Zij kan het patrimonium zelf aanwenden of kan het ter beschikking stellen aan bedrijven of particulieren, of het inbrengen in vennootschappen. Daarbij komt het onderscheid aan bod tussen het openbaar en privaat domein, evenals concepten als domeinconcessie en erfpacht.

GSJ voelt zich thuis in deze materie, en in elk van haar verschillende deelaspecten. Wij beschikken niet alleen over de kennis, maar ook over decennialange ervaring, opgedaan en opgebouwd aan de zijde van de overheden en haar partners.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Overheid


42 teamleden


Gerelateerde berichten


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…


04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…


24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…

08.01.2016
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Op 29 december 2015 is in het Belgisch Staatsblad een Ministerieel Besluit gepubliceerd houdende nieuwe drempelbedragen waarboven een overheidsopdracht op Europees niveau (Publicatieblad van de Europese Unie) dient te worden gepubliceerd.

Meer…