SECTOR

Vastgoed

Voor het realiseren en commercialiseren van een vastgoedproject, is veel nodig. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig met alle actoren die bij uw project betrokken worden. Verschillende instanties moeten zich buigen uw stedenbouwkundige aanvraag. Mogelijk reageert de omgeving minder goed op het project.

GSJ kent de weg, en ook de valkuilen. Wij adviseren en begeleiden, van de contractonderhandeling, over het opstellen van sluitende overeenkomsten met aannemers, architecten en andere spelers, tot de keuze van de zakenrechtelijke constructies. 

Na de realisatie en het overbruggen van de moeilijkheden zijn we er voor de opmaak van verkoop- of huurovereenkomsten, en zorgen wij voor een efficiënte aanpak van de problemen inzake het beheer van de gebouwen. Als er geschillen rijzen, dan behartigt GSJ met kennis ter zake uw belangen, zowel voor de burgerrechtelijke rechtbanken, via buitengerechtelijke conflictbeslechting als voor de administratieve rechtscolleges. 

Een snel en krachtig vergunningstraject is cruciaal voor het welslagen van uw project. GSJ is gespecialiseerd in de materie en biedt ondersteuning op stedenbouwkundig vlak. Haar ervaring en reputatie gaan al ruim dertig jaar mee en is gekend in de brede vastgoedsector bij aannemers, architecten, overheden en ontwikkelaars. Het houdt ons dagdagelijks bezig, en we staan garant voor een snelle en oplossingsgerichte ondersteuning. 

GSJ wil uw partner zijn voor de realisatie van uw vastgoedproject.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Vastgoed


43 teamleden


Gerelateerde berichten

26.01.2017
Pop-up decreet 17 juni 2016
Op 26 juli 2016 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Meer…

07.08.2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 en Concessiewet 2016
Op 14 juli 2016 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016) én de nieuwe wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (Concessiewet 2016) gepubliceerd. Meer…
04.05.2016
Studiedag Stakingsbevel – 18 mei 2016, Berchem – ALM
Op 18 mei 2016 zal mr. Jo Van Lommel een update geven omtrent het stedenbouwkundig stakingsbevel. Aan de hand van recente rechtspraak zal worden stilgestaan bij dit instrument en bij de voor- en nadelen ervan. Ook de bewuste (volgens sommigen omstreden) Ministeriële omzendbrieven RO/2014/03 en RO/2015/01 komen aan bod.
Meer…


03.05.2016
Pief poef paf grondwettelijk hof schiet vlaamse regering terug naar af

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.

Meer…

24.02.2016
Zaakverdelingsreglementen van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 22 februari 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Meer…
17.12.2015
Over het gebruik van illegale wooneenheden
Het Antwerpse Hof van Beroep schenkt in haar arrest van 11 december 2015 (2014/AR/227) een klare wijn wat betreft de kwalificatie van het stedenbouwkundig (strafrechtelijk) begrip “strijdig gebruik”.
Meer…