Expertises Sectors

Share

01.04.2020

Corona-update: maatregelen die betrekking hebben op de private huurmarkt

Bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 maart 2020 werden enkele maatregelen genomen die betrekking hebben op de woninghuurovereenkomsten in Vlaanderen teneinde te voorkomen dat gezinnen of alleenstaanden tijdens de actuele gezondheidscrisis dakloos zouden worden of onderdak bij anderen moeten zoeken.

Een eerste maatregel die daartoe uitgevaardigd wordt heeft betrekking op de gedwongen (gerechtelijke) uithuiszettingen. Wanneer een huurder bij vonnis veroordeeld werd om een gehuurd pand te verlaten en deze daaraan niet vrijwillig het gepaste gevolg geeft, kan de verhuurder in normale omstandigheden ten vroegste een maand na betekening van het vonnis, overgaan tot gedwongen uithuiszetting middels tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Ten gevolge van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 wordt de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting van een huurder werd bevolen, tijdelijk opgeschort. Belangrijk is wel te noteren dat deze maatregel enkel geldt voor de woninghuurovereenkomsten, zijnde de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder.

De tweede maatregel die genomen werd heeft betrekking op de mogelijkheid tot verlenging van lopende woninghuurovereenkomsten die normalerwijze tijdens de duur van de coronacrisis zouden eindigen.

Zowel artikel 11 van de (oude) Woninghuurwet als artikel 24 van het (nieuw) Vlaams Woninghuurdecreet voorzien nu reeds dat huurovereenkomsten die vervallen of ten gevolge van een opzegging eindigen, op verzoek van de huurder kunnen verlengd worden indien hij het bewijs levert van buitengewone omstandigheden.  De huurder moet deze verlenging op straffe van nietigheid aanvragen bij de verhuurder, uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de huurovereenkomst en dit middels aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersbewijs.

De Vlaamse Regering heeft deze mogelijkheid nu versoepeld. Vooreerst wordt algemeen aanvaard dat de huidige coronavirusmaatregelen die van overheidswege worden opgelegd, voor de huurders buitengewone omstandigheden uitmaken waarop zij zich kunnen beroepen om een verlenging van de huurovereenkomst te verkrijgen. Daarnaast worden ook de formaliteiten versoepeld. Het volstaat dat de huurder dit verzoek aan de verhuurder richt bij e-mail (best met ontvangstmelding) en dit verzoek mag ook nog tijdens de maand voorafgaand aan de vervaldag worden ingediend bij de verhuurder. Na ontvangst van dit verzoek zullen verhuurder en huurder tot een akkoord moeten komen over de nieuwe einddatum. Bij het vaststellen van een nieuwe einddatum moet rekening gehouden met de actuele instructies van de Nationale Veiligheidsraad om niet-dringende verhuizingen momenteel uit te stellen.