Expertises Sectors

Share

26.11.2021

Omgevingshandhaving: 10 extra milieu-inspecteurs op komst …

In de media verschenen er recent berichten dat door bevoegd Vlaams Minister Demir budget wordt vrijgemaakt om 10 extra milieu-inspecteurs aan te werven. Er zouden niet enkel milieutoezichthouders gezocht worden met een eigen specialisatie, doch eveneens bijkomende “beboeters” worden aangeworven:

De milieureglementering voorziet reeds sedert 2009 in de mogelijkheid om bestuurlijke geldboetes op te leggen. Sedert 1 maart 2018 wordt ook expliciet in deze mogelijkheid voorzien in geval van stedenbouwkundige misdrijven. Waar vroeger na de opmaak van een proces-verbaal voor stedenbouwkundige, dan wel milieumisdrijven, er in veel dossiers geen verdere boetes werden opgelegd of maatregelen werden genomen, is het duidelijk dat de Minister nu nog meer wenst in te zetten op de bestuurlijke handhaving. De bestuurlijke handhaving omvat de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel (bv. het sluiten van een bedrijf of afbreken van een constructie) enerzijds, en de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke geldboete anderzijds.

Waar er vroeger bijgevolg sprake was van straffeloosheid, merken wij in de praktijk dat in de hierboven aangehaalde materies, er ondertussen reeds veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het instrument van de bestuurlijke geldboete. Deze bestuurlijke geldboete wordt in Vlaanderen voor wat betreft de stedenbouwkundige en milieumisdrijven opgelegd door de gewestelijke entiteit, dewelke deel uitmaakt van het departement Omgeving, afdeling Handhaving. De zogenaamde ‘beboeters’ waarvan sprake in de aangehaalde media.  Middels besluit van de Vlaamse Regering van afgelopen vrijdag 19 november, werd het ontwerpdecreet goedgekeurd waarbij deze gewestelijke entiteit ook de mogelijkheid krijgt om bestuurlijke boetes op te leggen in het kader van het decreet Onroerend Erfgoed.

Het is duidelijk dat Vlaanderen nog meer wenst in te zetten op het daadwerkelijk opsporen en vervolgens beboeten van overtredingen.  De kans dat u als bedrijf, bouwheer, exploitant, … zal worden geconfronteerd met een controle zal vergroten.

GSJ heeft inzake bestuurlijke handhaving doorheen de jaren een grote expertise opgebouwd en staat u graag bij teneinde uw rechten en plichten te kennen in deze complexe materie.

Indien u hieromtrent vragen heeft, kan u terecht op handhaving@gsj.be