Expertises Sectors

Share

05.10.2022

College van burgemeester en schepenen mag ambtshalve onderzoek doen naar vergund geacht karakter van een constructie

In arrest van 29 september 2022 ging de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot het verwerpen van een vordering tot nietigverklaring zoals ingesteld door de eigenaar van een meergezinswoning gelegen te Geel. Deze laatste verzocht om de nietigverklaring van de ambtshalve beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Geel om een meersgezinswoning op haar grondgebied niet op te nemen in het vergunningenregister als “vergund geacht”.

De Raad erkent in het verwerpingsarrest expliciet dat er geen sprake is van machtsafwending of machtsoverschrijding in hoofde van de gemeentelijke overheid. De gemeentelijke overheid moet bij het nemen van haar ambtshalve beslissing wel de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen, haar decretale actieve onderzoeksplicht ter harte nemen en haar beslissing afdoende en draagkrachtig motiveren. Dit kan impliceren dat men de relevante houders van zakelijke of persoonlijke rechten op de constructie bij het onderzoek betrekt, aangezien deze mogelijk relevante informatie over de vergunningstoestand van de constructie kunnen bijbrengen waarover de gemeentelijke overheid niet beschikt.

Klik hier om kennis te nemen van het persbericht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft verstuurd of om het volledige vernietigingsarrest te bekijken.

Voor vragen kan u steeds contact opnemen met onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.