Expertises Sectors

Share

01.12.2021

Bouwverzekeringen: Het ‘Tariferingsbureau Bouw’ eindelijk operationeel!

Zoals genoegzaam bekend introduceerden de wetten van 31 mei 2017 (Wet Peeters-Borsus)  en deze van 9 mei 2019 (Wet Peeters- Ducarme) twee nieuwe verzekeringsverplichtingen in de bouwsector.

Met de wet Peeters-Borsus worden aannemers, architecten en andere dienstverleners bij woningbouwprojecten verplicht om hun ‘tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid’ te verzekeren.

Met de later uitgevaardigde wet Peeters-Ducarme wordt elkeen die een intellectueel beroep uitoefent in de bouwsector (architecten, landmeters - experten, studiebureaus stabiliteit en speciale technieken, energiedeskundigen, milieudeskundigen, veiligheids - en gezondheidscoördinatoren evenals alle eventuele andere intellectuele dienstverleners)  verplicht zijn ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’ te verzekeren. 

Uiteraard is het mogelijk dat sommigen geen verzekeraar vinden op de markt. Om aan dit probleem het hoofd te bieden werd in beide wetten gesteld dat er een Tariferingsbureau diende opgericht te worden. Bij dit Tariferingsbureau kunnen de personen die geen dekking vinden op de reguliere markt alsnog dekking bekomen.  

Alhoewel deze verzekeringsverplichtingen reeds geruime tijd bestaan, bleef de daadwerkelijke oprichting van het Tariferingsbureau uit. De Orde van Architecten diende zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen vooraleer de oprichting van het Tariferingsbureau middels KB op 4 februari 2020 ten langen leste toch geconcretiseerd werd. Sinds 20 juni 2021 is het nu eindelijk ook operationeel. 

Sindsdien kan elke persoon onderworpen aan de verzekeringsplicht bij het Tariferingsbureau Bouw een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat ten minste drie verzekeringsondernemingen geweigerd hebben hem of haar dekking te verlenen. 

Het Tariferingsbureau beoordeelt de aanvraag rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont. Het Tariferingsbureau kan ook – weliswaar mits motivering - dekking weigeren.

Het Tariferingsbureau Bouw vindt u hier: http://www.bt-tb.be/