Expertises Sectors

Share

20.05.2022

Ruimtelijk rendement ook bij bosuitbreiding

Op vrijdag 13 mei keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het Bosuitbreidingsdecreet definitief goed. Het Vlaams Parlement zal zich nu buigen over dit ontwerpdecreet hetwelk als doelstelling heeft om 4000 hectare extra bos te creëren tegen eind 2024. 

Het ontwerpdecreet voorziet hiervoor in nieuwe afstandsregels voor de aanplant van bomen op landbouwgrond. In een nieuwe paragraaf 5 bij artikel 35bis van het Veldwetboek wordt voorzien dat de bosaanplant met hoogstammige bomen verboden is op minder dan 6 meter van de scheidingslijn tussen 2 erven, doch in deze zone het wel mogelijk is om een bosrand tot ontwikkeling te laten komen die bestaat uit mantelzoomvegetaties die niet dichter dan een halve meter van de scheidingslijn mag komen. Op deze manier kan men een betere overgang creëren tussen het landbouwgebied en het bos door het gebruik van een mantel-en zoomvegetatie waar dit op heden niet gebeurt in de praktijk. Door het aanpassen van deze afstandsregels en verduidelijking inzake de bosrandontwikkeling wordt het ruimtelijk rendement voor bosuitbreiding verhoogd.

Daarnaast wordt ook de boscompensatieregeling grondig hervormd. Waar de huidige regelgeving zoals omschreven in artikel 90bis van het Bosdecreet de mogelijkheid tot het vaststellen van de bosbehoudsbijdrage volledig toewijst aan het Agentschap Natuur en Bos, wordt in het ontwerpdecreet deze mogelijkheid ook bij de vergunningverlenende overheid gelegd. Indien deze laatste de boshoudsbijdrage zou bepalen kan deze niet lager zijn dan deze zoals vastgesteld door de Vlaams Regering. De vergunningverlenende overheid krijgt aansluitend de mogelijkheid om, wanneer zij daarvoor kiest, de boscompensatie ook zelf (in natura) uit te voeren in lijn met lokale bos- en natuurdoelstellingen. Hierdoor kunnen op goed doordachte plaatsen bebossingen gebeuren, in lijn met maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

We volgen dit verder voor u op.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.