Expertises Sectors

Share

28.02.2022

Vlaamse regering bereikt akkoord over Bouwshift

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de zgn. ‘Bouwshift’. Het akkoord omvat volgende initiatieven:

  • Een aanpassing van de planschaderegeling: de planschaderegeling zal worden berekend op basis van de venale waarde die wordt bepaald aan de hand van 13 factoren (zoals ligging aan voldoende uitgeruste weg, ligging buiten de 50m vanaf de rooilijn, de bestemming als woonreservegebied en bijhorend ontwikkelingsperspectief, de watertoets en de technische bebouwbaarheid);
  • Er wordt een ‘stolp’ geplaatst over de woonreservegebieden tot 2040. De gemeenten krijgen het initiatiefrecht om de definitieve bestemming van de woonreservegebieden te bepalen;
  • In 2022 start de Vlaamse regering met de neutralisatie van ca. 1600 ha ‘harde bestemmingen’. Ze viseert hier in de eerste plaats de ‘signaalgebieden met bouwvrije opgave’. In afwachting van de definitieve herbestemming zou een bewarend beleid worden gevoerd;
  • Indien een overheid een planinitiatief neemt om bijkomend harde bestemmingen te creëren, zal zij tevens (slecht gelegen) gebieden met een harde bestemming moeten neutraliseren;
  • Ongewenste omvorming van openruimte wordt afgeremd in functie van de vermindering van bijkomend ruimtebeslag en ontharding. Zo zullen o.m. de regels omtrent zonevreemdheid worden aangepast. Zonevreemde functiewijzigingen zullen worden gekoppeld aan kwaliteitseisen en voorwaarden die het ruimtebeslag actief terugdringen;
  • Er wordt een fonds opgericht om de gemeenten te ondersteunen in de planinitiatieven die zij zullen nemen om harde bestemmingen te neutraliseren en de bouwshift te implementeren.  

Het akkoord wordt verder vormgegeven in decretale initiatieven (onder meer het Instrumentendecreet en decreet Woonreservergebieden). We volgen van kortbij het verdere wetgevend traject op zodat we u goed kunnen informeren over de precieze impact van het akkoord omtrent de Bouwshift.


Vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht