Expertises Sectors

Share

31.08.2022

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst: drie werkdagen zullen langer duren vanaf 1 januari 2023

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet je in meerdere gevallen rekening houden met een termijn van drie werkdagen.

Zo heeft een aangetekende brief tot kennisgeving van een opzegging van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn pas uitwerking op de derde werkdag na de datum van verzending, en start de opzeggingstermijn op de daaropvolgende maandag (artikel 37 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). Ook voor een ontslag wegens dringende reden, geldt een termijn van drie werkdagen: het feit waarop de dringende reden is gesteund, mag niet langer dan drie werkdagen bekend zijn, en de dringende reden moet ter kennis gebracht worden binnen drie werkdagen na het ontslag (artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978).

Zondagen en feestdagen zijn geen werkdag. Vaste rechtspraak oordeelt daarentegen dat zaterdag wel een werkdag is voor de berekening van de termijn van drie werkdagen. Dat heeft tot gevolg, dat een aangetekende opzeggingsbrief ten laatste op woensdag moet worden verstuurd, opdat de opzeggingstermijn kan ingaan op de maandag daarop. De aangetekende brief wordt immers geacht uitwerking te hebben vanaf zaterdag. En wanneer een werkgever op donderdag kennis krijgt van feiten die een dringende reden uitmaken, moet hij ten laatste op de daaropvolgende maandag overgaan tot een ontslag wegens dringende reden.

Maar dat verandert op 1 januari 2023. Vanaf dan wordt zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd.  Vanaf dan treedt het artikel 1.7§3 Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. Volgens die bepaling zijn alle dagen als een werkdag te beschouwen, behalve wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.

Een aangetekende opzeggingsbrief zal vanaf dan ten laatste op dinsdag moeten worden verstuurd, opdat de opzeggingstermijn kan ingaan op de daaropvolgende maandag. Dat moet dus een dag eerder. Maar voor feiten die dringende reden uitmaken en ter kennis komen van de werkgever op donderdag, heeft de werkgever vanaf 1 januari 2023 tijd tot de daaropvolgende dinsdag om over te gaan tot een ontslag wegens dringende reden.

En hoe zit het dan met de jaarwisseling 2022-2023? De laatste zaterdag van het jaar situeert zich op 31 december 2022. Wie wil opzeggen met een opzeggingstermijn die moet ingaan op maandag 2 januari 2023, kan de daartoe bestemde aangetekende opzeggingsbrief nog versturen op woensdag 28 december 2022. Wie op donderdag 29 december 2022 kennis krijgt van feiten die een dringende reden uitmaken, heeft tijd tot dinsdag 3 januari 2023 voor het ontslag wegens dringende reden.