Expertises Sectors

Share

12.04.2023

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de attentieplicht en de relativiteitseis

In een poging om de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege te optimaliseren en te versnellen, schreef de Vlaamse Regering drie ontvankelijkheidsvoorwaarden in in de regelgeving die de procedures voor deze administratieve rechtscolleges regelt. Meer specifiek werd voorzien dat de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel enkel tot de vernietiging van de aangevochten bestuurshandeling kan leiden indien de partij die de schending aanvoert, (1) door de ingeroepen onwettigheid wordt benadeeld (de zgn. ‘belangenschade’), (2) als die onwettigheid bovendien strekt tot de bescherming van de belangen van die partij (de zgn.’relativiteitseis’) én (3) als die partij niet kennelijk heeft verzuimd die onwettigheid aan te voeren op het eerste nuttige ogenblik tijdens de bestuurlijke procedure (de zgn. ‘attentieplicht’).

Thans heeft het Grondwettelijk hof in een arrest van 11 april 2023 geoordeeld dat de relativiteitseis en de attentieplicht in strijd zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het recht op bescherming van een gezond leefmilieu. Deze twee voorwaarden worden dan ook vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De voorwaarde van de belangenschade kan volgens het Hof de toetsing wel doorstaan en blijft bijgevolg nog steeds van toepassing in de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege.

Klik hier om kennis te nemen van het persbericht dat het Grondwettelijk Hof heeft verstuurd of om het volledige vernietigingsarrest te bekijken.

Voor vragen of meer informatie over deze materie kan u zich steeds wenden tot onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.