Expertises Sectors

Share

14.06.2023

Waarom is 1 september 2023 een belangrijke dag voor verschillende veehouderijen of mestverwerkingsinstallaties?

De Vlaamse Regering heeft op 9 juni 2023 de wijziging van het omgevingsdecreet afgekondigd waarbij wordt voorzien in overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de programmatische aanpak stikstof. De Vlaamse Regering voorziet in een nieuw in te voegen artikel 349/2, waarin wordt bepaald om de vergunningstermijn van een milieuvergunning of een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te verlengen, indien is voldaan aan de volgende vijf voorwaarden:

  1. De vergunning heeft betrekking op een veehouderij of mestverwerkingsinstallaties;
  2. De vergunningstermijn is verstreken in 2021 of 2022 en er werd een hernieuwingsaanvraag ingediend voor de inwerkingstreding van dit artikel en ten minste 12 maanden voor de einddatum van een vergunning, ofwel is de vergunningstermijn verstreken of verstrijkt deze nog in de loop van 2023;
  3. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over de laatste hernieuwingsaanvraag;
  4. Er wordt een verzoek tot verlenging van de vergunningstermijn bij de bevoegde overheid ingediend. Deze bevoegde overheid neemt hiervan uitdrukkelijk akte;
  5. Het verzoek tot verlenging van de vergunningstermijn wordt ingediend uiterlijk op de dag voor de lopende vergunningstermijn is verstreken. Voor vergunningen waarvan de vergunningstermijn reeds is verstreken voor de inwerkingtreding van dit artikel of waarvan de vergunningstermijn verstrijkt uiterlijk 30 dagen na de dag waarop dit artikel in werking treedt, kan het verzoek alsnog ingediend worden tot uiterlijk 1 september 2023.

Er wordt bijgevolg voorzien in een verzoek tot verlenging van de vergunningstermijn en niet in een daadwerkelijke omgevingsvergunningsaanvraag tot hernieuwing van de exploitatie. De bevoegde overheid dient ook niet te vergunnen, doch enkel akte te nemen.

De termijnverlenging waarvan sprake is in het aangehaalde artikel loopt tot en met 31 december 2023.

Volgens §2 mag de stedenbouwkundige handeling in stand worden gehouden of mag de ingedeelde inrichting of activiteit verder geëxploiteerd worden na de einddatum van de lopende vergunning in afwachting van de aktename.

De aktename wordt volgens deze bepaling gelijkgesteld met de milieuvergunning of omgevingsvergunning dewelke is verlengd tot en met 31 december 2023.

Aangezien artikel 70 Omgevingsvergunningsdecreet inzake de hernieuwingsaanvragen van lopende omgevingsvergunningen stelt dat deze in de periode van 24 maanden tot 12 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de termijn dient te worden ingediend, wordt in §4 ook voorzien in een uitzondering hierop. In artikel 394/2 §4 wordt aangegeven dat de hernieuwingsaanvraag dient te worden ingediend uiterlijk één maand voor de voormelde nieuwe einddatum ten einde de ingedeelde inrichting of activiteit verder te mogen exploiteren na de einddatum in afwachting van een definitieve beslissing over de aanvraag.

Deze beknopte verlenging van de vergunningsduur zal uiteraard maar relevant zijn in zoverre in het laatste kwartaal van 2023 er een daadwerkelijk stikstofkader voorhanden is op basis waarvan een volwaardige hernieuwingsaanvraag kan worden ingediend voor de veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

Voor bijkomende informatie of ondersteuning kan u contact opnemen met onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.