Expertises Sectors

Share

11.01.2024

Het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform: shoppen voor vastgoedinlichtingen?

Op 1 januari 2024 is het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform in werking getreden.

Het Vastgoedinformatieplatform, afgekort het VIP, vormt een nieuw gegevensdelingsplatform dat de bestaande uitwisseling van vastgoedinformatie tussen publieke partijen onderling en tussen publieke en private partijen, waaronder burgers automatiseert, versnelt en vereenvoudigd. De ontwikkeling van het VIP vormt de volgende stap van de Vlaamse overheid in de evolutie van open data naar meer samen veilig gegevens delen, met respect voor de bescherming van persoonsgegevens.

Op een uniforme manier vastgoedinformatie kunnen verzamelen, samenvoegen en ter beschikking stellen, komt als geroepen nu voorheen vastgoedinlichtingen bij de lokale overheden moesten worden opgevraagd waarbij niet alle informatie op één gecentraliseerde, digitale locatie kon worden geraadpleegd. Het VIP heeft als ambitieus doel een oplossing te bieden voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen.

Of het VIP haar verwachtingen kan inlossen, zal moeten blijken uit de praktijk. Het lijkt alleszins een stap in de goede richting, zeker nu aan de Vlaamse Regering de mogelijkheid wordt voorbehouden om het gebruik van het VIP verplicht te maken voor welbepaalde producten.

Het VIP wordt ingericht bij en ontwikkeld en beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf, dewelke een productcatalogus zal bekend maken met de inhoud van de beschikbare producten, inclusief het overzicht van de vastgoedinformatie die per product wordt ter beschikking gesteld.

Het gebruik van het VIP zal evenwel niet kosteloos zijn, nu het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform voorziet in een bronretributie/bronvergoeding verschuldigd aan de aanleverende entiteit en een platformretributie/platformvergoeding verschuldigd aan het Vlaams Datanutsbedrijf. Voor het ‘product vastgoedinlichtingen’, hetgeen inlichtingen bevat m.b.t. het stedenbouwkundig uittreksel, natuur, milieu, huisvesting en woonkwaliteit, onroerend erfgoed, heffingen en wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut en aldus hoogstwaarschijnlijk het vaakst zal worden geraadpleegd, bedraagt de platformretributie maximaal 36,50 euro.

De doelstellingen die vooropgesteld zijn bij het VIP zijn ambitieus, zodat éénieder benieuwd is naar de daadwerkelijke toepassing hiervan in de praktijk.

Voor meer informatie hieromtrent kan u contract opnemen met onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.