Expertises Sectors

Share

17.05.2022

Nieuwe stap in verdere optimalisatie van de omgevingshandhaving

Op “vrijdag de dertiende “ mei verleende de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. De decreetgever tracht met enkele aanpassingen aan het decreet algemeen bepaling milieubeleid enerzijds en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening anderzijds enkele quick winst te realiseren.

Naast het invoeren van een bijzondere bewijswaarde voor de verslagen van vaststelling betreffende milieu inbreuken, en de uitbreiding van de kwalificatie van een “stedenbouwkundige inbreuk” wordt ook voorzien in een expliciete meldingsplicht bij de uitvoering van bestuurlijke milieu maatregelen. Eigenaardig genoeg voorzag de initiële regelgeving niet in een expliciete melding van uitvoering van de  bestuurlijke maatregel waardoor er als het ware geen formeel einde werd gesteld aan het handhavingstraject. Analoog met de stedenbouwkundige reglementering wordt in het ontwerpdecreet nu wel in een expliciete melding van uitvoering voorzien hetwelk positief kan worden onthaald.

Belangrijk voor de lokale besturen is de lang aangekondigde toewijzing van de inkomsten die voortvloeien uit de lokale handhaving aan de betrokken lokale overheid zelf. Volgens de huidige regelgeving komen nagenoeg alle inkomsten uit de stedenbouwkundige handhaving toe aan het Vlaamse Grondfonds, ook al werd het handhavingstraject volledig opgevolgd door de lokale overheid. De Vlaamse Regering hoopt door deze aanpassing de lokale overheid nog meer te stimuleren om verder in te zetten op het uitbouwen van een eigen gestructureerde lokale handhaving.

Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht, cel handhaving.