Expertises Sectors

Share

01.07.2021

Financiële steun voor sanering leegstaande bedrijfsruimten verstrengd

Leegstaande bedrijfsruimtes dragen bij tot stedelijk verval en worden bestreden. Vlaanderen hanteert hiervoor drie instrumenten: (1) de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, (2) de belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en (3) de subsidie om leegstaande en/of verwaarloosde sites te vernieuwen.

Onder de huidige regelgeving liggen de toegekende subsidies hoger dan de beschikbare middelen. Bovendien kunnen de speerpunten van het beleid onvoldoende worden doorgedrukt.

Vlaanderen herziet daarom de subsidieregeling voor de sanering van leegstaande bedrijfsruimten.

Er ligt een ontwerpdecreet voor waarbij (1) de voorwaarden om financiële ondersteuning te ontvangen strenger worden én (2) de toe te kennen financiële steun verlaagd wordt.

De bestaande subsidie voor saneringswerkzaamheden ligt op een vast subsidiepercentage van 90%. Bovendien is er voor bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen ook een verwervingssubsidie van 30%.

De nieuwe regelgeving schaft de verwervingssubsidie af. De financiële steun voor saneringswerkzaamheden wordt gedifferentieerd onder de vorm van een bassisubsidie van 30%. Onder voorwaarden en na een gemotiveerde aanvraag kan worden besloten tot een verhoging naar 60%.

De verhoging naar 60% zal onder andere vasthangen aan het behalen van een of meer (beleidsmatige) doelstellingen binnen het project zoals: de verhoging van het ruimtelijk rendement, ontharding en vergroening, de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit, de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.

De berekenbasis van de financiële steun wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gedragen kosten, na aftrek van de eventuele opbrengst van de saneringswerkzaamheden, exclusief btw en met een minimum van € 24.750,00. De berekenbasis moet blijken uit een postgewijze verantwoording die bij het aanvraagdossier wordt gevoegd. Eens de finale kosten gekend zijn, kan een bijstelling naar beneden gebeuren als de werkelijke kosten lager uitvielen dan vooropgesteld of naar boven, met maximaal 10% van de geraamde kosten.

De financiële steun wordt enkel verleend voor toegestane activiteiten. Het gaat zowel om vergunde functies, als activiteiten die vrijgesteld zouden zijn van vergunning. Op deze manier bouwt Vlaanderen een meer expliciete controle in om te vermijden dat leegstaande bedrijfsruimten worden ingevuld met niet-toegestane activiteiten.

Projecten waarin bij de vernieuwing een vergunningsplichtige zonevreemde functiewijziging plaatsvindt, worden uitgesloten van de subsidie. Bovendien wordt de subsidie teruggevorderd indien zou blijken dat in een periode van 10 jaar na de toekenning van de financiële steun een (vergunde of niet-vergunde) vergunningsplichtige zonevreemde functiewijziging wordt doorgevoerd.

De financiële steun gaat bij voorkeur naar de moeilijk te ontwikkelen bedrijfsruimtes en probleemsites. Om die reden zal de subsidie maar kunnen worden aangevraagd voor een bedrijfsruimte die minstens twee opeenvolgende jaren geïnventariseerd staat op de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Deze termijn moet worden berekend vanaf de datum van de eerste opname in de inventaris.

De nieuwe eigenaar van het bedrijfsgebouw, te begrijpen als de houder van de volle eigendom, recht van opstal, recht van erfpacht of het recht van vruchtgebruik, kan de financiële steun slechts aanvragen binnen een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte.

Het opvolgend doorgeven van een bedrijfsruimte tussen verbonden vennootschappen wordt onmogelijk gemaakt. Elke participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de voormalige eigenaar in een opvolgende vennootschap-eigenaar ertoe leiden dat deze opvolgende vennootschap niet als nieuwe eigenaar wordt beschouwd.

De inwerkingtreding wordt vooropgesteld op uiterlijk 1 oktober 2021. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voor lopende subsidiedossiers bepaald dat de aanvragen tot financiële ondersteuning die volledig en ontvankelijk werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet, verder worden behandeld volgens de huidige bepalingen.

Indien u vragen heeft over de subsidieregeling voor sanering van leegstaande bedrijfsruimten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. GSJ advocaten staat voor u klaar.

Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens