Expertises Sectors

Share

08.06.2021

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw – FOD Financiën publiceert nieuwe FAQ’s

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw is stilaan ingeburgerd. Uit de praktijk blijven wel vragen komen over de toepassing ervan.

De btw-administratie publiceerde een reeks FAQ’s in december 2020. Nadien volgde de circulaire van 25 februari 2021. We verwijzen hiervoor naar onze vorige nieuwsberichten. Op 15 maart 2021 volgde een tweede, beknopte FAQ.

De FOD Financiën maakte begin juni 2021 op haar website een derde set FAQ’s bekend met verdere toelichting, die u vindt via deze link.

Met drie FAQ’s en een circulaire werden bepaalde punten moeilijk om te volgen. Ter coördinatie meldt de administratie dat de FAQ’s van 23 december 2020 werden vervangen door de circulaire van 25 februari 2021 en dat de beknopte FAQ van 15 maart 2021 werd geïntegreerd in de nieuwe, meest recente FAQ’s (nr. 1.5).

Wij signaleren enkele opmerkelijke punten:

  • De belastingadministratie bevestigt dat de levering van een garage, al dan niet geïntegreerd in de heropgerichte woning, het verlaagd btw-tarief van 6% kan genieten. Dit veronderstelt één verkoopovereenkomst met betrekking tot de heropgerichte woning waar de garage deel van uitmaakt (nr. 4.1).
  • De belastingadministratie meldt dat de huidige, bewoonde woning die zal worden vervreemd uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikneming van de nieuwe woning niet noodzakelijk moet worden verkocht (zoals nochtans in de wettelijke bepaling staat). Bij wijze van toegeving kunnen ook andere vormen van eigendomsoverdracht worden aanvaard, zoals een (onvoorwaardelijke) schenking (nr. 8.3).
  • De belastingadministratie stelt zich soepeler op wat betreft de in te dienen verklaring. In principe moet de verklaring worden ingediend voor de start van de werken van afbraak en heropbouw. Er wordt echter gemeld dat de verklaring ook mag worden ingediend na de aanvang van de werken. Het verlaagd btw-tarief geldt in dat geval enkel voor de btw die opeisbaar is geworden vanaf de datum van indiening van de verklaring, zonder mogelijkheid tot regularisatie (behoudens overmacht of materiële fout)(nr. 9.1).

Naast de nieuwe verduidelijkingen blijven er echter wel nog vragen open. Wij wijzen nadrukkelijk op de vereiste dat het afgebroken gebouw significant moet zijn ten opzichte van de nieuwe opgerichte woning (nr. 2.2.). Deze vereiste is gedurende de korte looptijd van de maatregel al het voorwerp geweest van een evolutieve interpretatie.

De vereiste van “significantie” is volgens de belastingadministratie een feitenkwestie. Er worden echter geen concrete richtlijnen gegeven. Om zekerheid te bekomen, moet men zich rechtstreeks tot de belastingadministratie wenden. Dit is geenszins optimaal gelet op de korte duur van de maatregel. Verdere duiding over deze voorwaarde zou toch welkom zijn.

Indien u met vragen zit over de nieuwe FAQ’s of, algemeen, over toepassing van deze maatregel, aarzel niet om contact met ons op te nemen. GSJ advocaten staat voor u klaar.

Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens