Expertises Sectoren

Algemene voorwaarden

  1. GSJ advocaten CVOA is een Belgische vennootschap van advocaten, gevestigd te Antwerpen. Een lijst van de vennoten is beschikbaar op de website, www.gsj.be. GSJ advocaten CVOA stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen en dit in de meest ruime zin van het woord.
  2. Iedere aansprakelijkheid van GSJ advocaten CVOA is beperkt tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van 50 000,00 EUR.
  3. De staat van ereloon en onkosten is betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 100,00 EUR, en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is GSJ advocaten CVOA eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.
  4. Op de overeenkomst tussen GSJ advocaten CVOA en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
  5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van GSJ advocaten CVOA, alsook ten behoeve van de bestuurders van de vennootschappen en van al diegenen die bij GSJ advocaten CVOA werkzaam zijn en/of waren.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Frans, Engels en Duits opgesteld. In geval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandse tekst bindend.