Expertises Sectoren

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

GSJ advocaten is begaan met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder en wenst u door middel van deze verklaring te informeren over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens.

GSJ advocaten verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. GSJ advocaten geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij GSJ advocaten, wat de handelsnaam is van GSJ BV, met ondernemingsnummer 0442.485.591 en met vennootschapszetel gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36 bus 9, telefoon +32 (0)3 232 50 60. U kan met eventuele vragen ook bij GSJ advocaten terecht per e-mail aan het adres gdpr@gsj.be. Indien u zich tot GSJ advocaten wenst te wenden met het oog op het uitoefenen van een concreet recht, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk, per brief of per e-mail te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.

Persoonsgegevens worden door GSJ advocaten verzameld op basis van verschillende gronden, onder meer afhankelijk van uw relatie tot GSJ advocaten.

Wat betreft de persoonsgegevens van cliënten, leveranciers of medewerkers gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen GSJ advocaten en de betrokken cliënt, leverancier of medewerker. Deze gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de samenwerking en na afloop van de samenwerking gedurende de periode dat eender wie van de contractspartijen (GSJ advocaten of de betrokken medecontractant) een vordering in rechte kan instellen jegens de andere. In de mate dat uw persoonsgegevens vervat zijn in boekhoudkundige gegevens, worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

De verwerking van bepaalde persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan cliënten, gebeurt ook om te voldoen aan de wettelijke plichten die op GSJ advocaten rusten, onder meer de gegevensinzameling op basis van de anti-witwaswetgeving, maar ook de wettelijke eisen die gesteld worden aan de procedure- of contractuele documenten die GSJ opmaakt.

Tot slot worden gegevens van cliënten ook verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van GSJ advocaten, zoals onder meer dat van de verzending van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie. Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot zeven jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.

Gegevens die betrekking hebben op sollicitanten, worden bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van dergelijke gegevens, dit met het oog op de evaluatie van de sollicitatie alsook met het oog op het aanleggen van een werfreserve.

Gegevens die betrekking hebben op (aangestelden van) wederpartijen worden verwerkt vanuit de vervulling van een taak van algemeen belang (de correcte organisatie van de rechtsgang) en minstens op basis van het gerechtvaardigd belang van de cliënt. Deze gegevens worden veelal bekomen van of via de cliënt, uit publiek consulteerbare bronnen of uit stukken die opgemaakt zijn door of voor de wederpartij (zoals dagvaardingen, beroepschriften, conclusies, contract(voorstell)en). Dergelijke gegevens worden enkel bewaard in het betrokken dossier, dat uitsluitend geraadpleegd wordt door de advocaten en medewerkers aan wie de behandeling van het betrokken dossier is toevertrouwd. Deze dossiers worden bewaard gedurende een periode tot zeven jaar na de beëindiging van het dossier.

Naast dit alles verwerkt GSJ advocaten ook gegevens die zij bekomt op basis van de toestemming van de betrokkene, onder meer wanneer deze zich zelf inschrijft op nieuwsbrieven die worden verstuurd door GSJ advocaten. Deze gegevens blijven bewaard en gebruikt door GSJ advocaten tot (i) het moment waarop de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt – wat op elk moment kan gebeuren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan het hierboven vermeld (e-mail)adres – of (ii) het moment waarop GSJ advocaten merkt dat de betrokken gegevens niet langer correct zijn.

Persoonsgegevens die door GSJ advocaten worden verwerkt, worden niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Een dergelijke geldige reden vormen de situaties waarbij de mededeling van persoonsgegevens vereist is in het kader van een dossier, onder meer voor de mededeling aan de wederpartij, haar raadslieden, aan technische raadslieden en aan de betrokken rechterlijke, arbitrale of administratieve instanties. Persoonsgegevens van leveranciers of medewerkers kunnen ook meegedeeld worden aan overheidsinstanties, onder meer in het kader van afhoudingen of voorheffingen van fiscale of parafiscale aard. Specifiek voor persoonsgegevens van werknemers geldt dat deze ook gedeeld worden met externe contractanten (zoals sociaal secretariaat of externe dienst preventie) wiens tussenkomst noodzakelijk is voor een vlotte afwikkeling van de contractuele relatie.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan actoren uit een derde land of aan een internationale organisatie in de mate dat dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke procedure.

Persoonsgegevens worden door GSJ advocaten niet gebruikt om te komen tot enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

GSJ advocaten zorgt er te allen tijde voor dat de communicatie van persoonsgegevens met derden in lijn is met het wettelijk verankerde beroepsgeheim van de advocaat, zoals ook vastgelegd in artikel 458 van het Strafwetboek. GSJ advocaten zorgt er tevens voor dat de interne verwerking van persoonsgegevens – zowel in papieren als digitale vorm – gebeurt met het oog op het bewaren van de vertrouwelijkheid, wat impliceert dat persoonsgegevens binnen GSJ advocaten enkel gedeeld worden met personen voor wie het noodzakelijk is om van deze gegevens kennis te hebben.

Een partij wiens gegevens door GSJ advocaten verwerkt worden, heeft het recht GSJ advocaten te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. GSJ advocaten zal, specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die mogelijk is binnen de perken van haar taken van algemeen belang en binnen het kader van het beroepsgeheim dat overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek rust op de advocaten van GSJ advocaten.

Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

GSJ advocaten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.