Expertises Sectoren

Delen

24.04.2020

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de bijkluswet

In het arrest van 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de gehele regeling rond het onbelast bijverdienen uit 2018 ongrondwettelijk verklaard. De wet werkte een voordelige regeling uit voor het verenigingswerk, maar ook voor ‘occasionele diensten tussen burgers’ (klusjes) én diensten verleend via erkende elektronische deelplatforms. In het nieuwe statuut konden mensen naast hun hoofdactiviteit (als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) tot 6.000 EUR per jaar onbelast bijverdienen. Van in den beginne was de regeling fel omstreden. Eens uitgerold op het terrein was de verenigingssector zelf – zowel de verenigingen als de verenigingswerkers – veeleer positief. De aanvankelijke kritiek dat verschillende bepalingen wel erg vaag waren en tot onduidelijkheid aanleiding gaven verstomden gaandeweg, mede ingevolge een aantal reparaties. Wat er ook van zij, deze kritiek woog niet op tegen de vaststelling dat de regeling in zijn algemeenheid ons rijke verenigingsleven de zuurstof gaf waar het om vroeg en – minstens zo belangrijk – net duidelijkheid en rechtszekerheid verschafte in de grijze zone tussen werk en vrijwilligerswerk, waarop ons verenigingsleven nu eenmaal draait.

Ondernemersorganisaties zoals Unizo en de Boerenbond vreesden de deloyale concurrentie waarmee hun leden – die wel in een volwaardig statuut werken én die – breder - wél ons sociaal zekerheidssysteem schragen – geconfronteerd worden. Vooral het feit dat de regering in één beweging ook een (fiscale) boost meende te moeten geven aan de ontluikende professionele elektronische deelplatformen (m.a.w. de e-commerce) was een steen des aanstoots. In hun verzet hiertegen vonden de ondernemers een objectieve bondgenoot in de vakbonden. Zij vreesden de verdere uitholling van het sociaal zekerheidssysteem, dat nu eenmaal teert op de sociale bijdragen van de regulier werkenden en allerhande afzonderlijke voordeelregimes (nepstatuten) kan missen als kiespijn.

Hun bezwaren vonden gehoor bij ons Grondwettelijk Hof. Het Hof is van oordeel dat de regeling rond onbelast bijverdienen de toets met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet doorstaat. Personen kunnen immers dezelfde activiteiten uitoefenen in deze statuten als in het statuut van werknemer of zelfstandige. Daarbij worden ‘bijklussers’ op het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidswetgeving anders behandeld, zonder dat daar een redelijke verantwoording voor is.

De vernietiging gaat wel pas in vanaf 2021. Tot het einde van 2020 blijven de huidige regels dus nog van kracht en kunnen personen prestaties leveren als ‘bijklusser’ en dus ook als verenigingswerker.

Het kan bezwaarlijk de bedoeling zijn dat al het werk in onze verenigingen terug in het zwart zal gebeuren. Wellicht zal de eerstkomende maanden een nieuwe regeling, hoogstwaarschijnlijk minder vergaand, het levenslicht zien. Wij volgen het op.

Meer informatie leest u in het persbericht van het Grondwettelijk Hof.

Bron: Grondwettelijk Hof, nr. 53/2020, 23 april 2020.